Nowy system antyplagiatowy JSA a Plagiat.pl i gwarancja usług wolnych od wad prawnych

Od 1 stycznia 2019 r. na uczelniach zastąpiono dotychczasowy system antyplagiatowy Plagiat.pl, działający prawie 20 lat, nowym, nie do końca sprawdzonym Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA), którego operatorem jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  (oficjalna strona systemu to https://www.opi.org.pl/httpsjsa-wiki.opi.org.pldoku.phpidinformacjeaktualnosci.html).

Niestety JSA nie jest dostępny na warunkach komercyjnych, w związku z tym nie ma możliwości sprawdzenia w nim naszych opracowań, tak jak w systemie Plagiat.pl. Tym samym nasze opracowania są nadal sprawdzane w Plagiat.pl, który systemem o wyższej wiarygodności niż JSA, dlatego to na nim opieramy gwarancję naszych usług. Przede wszystkim jest on wolny od błędów użytkownika, jakie często pojawiają się w przypadku JSA. Plagiat.pl, daje wiarygodny raport, z gotowym wynikiem i możliwością interaktywnych porównań oraz nie wymaga ręcznego ustawiania tzw. suwaków podobieństwa i ręcznego usuwania tzw. uprawnionych zapożyczeń, co wyklucza błędny wynik lub błędną interpretację raportu.

 

Specyfika działania JSA

Konieczność stosowania ręcznych ustawień w przypadku JSA powoduje liczne błędy interpretacyjne w analizach raportów przez promotorów. Stwarza też szerokie pole do nadużyć dla nieuczciwych uczelni, chcących wyłudzić nienależne czesne od studentów z powodu celowego i podstępnego niedopuszczenia pracy do obrony w terminie. Wystarczy bowiem ustawić suwak podobieństwa jak dla tekstu literackiego (np. w okolicach 0,3), aby system traktował każdy przegląd literatury i definicji jak plagiat, tylko dlatego, że w definicjach pojawiają się te same słowa kluczowe (nie ma znaczenia to, że poddano je parafrazie i poprawnie opatrzono przypisem).

Aby raport z sytemu JSA dał prawidłowe wyniki, należy przede wszystkim poprawnie ustawić tzw. suwak podobieństwa. Ustawiony blisko wartości 1 pokazuje zbieżności podobnie jak Plagiat.pl, a więc uwzględnia rzeczywistą identyczność tekstów źródłowych. Ustawiony na zbyt niską wartość - np. w okolicach 0,3 będzie traktował tekst naukowy jak literacki i zaznaczał jako zbieżności poprawnie oznaczone przypisami parafrazy lub cytaty jako zbieżność. Przy takim ustawieniu suwaka podobieństwa promotor ma obowiązek wykluczyć z tekstu wszystkie tzw. zapożyczenia uprawnione (patrz tutaj). Są to przede wszystkim cytaty, ale też parafrazowane definicje lub dywagacje opisane przypisem, w którym podano źródło. Usuwanie zapożyczeń uprawnionych wykonuje się ręcznie, na podstawie analizy tekstu i tego, czy zaznaczona zbieżność została opatrzona przypisem. Nie trzeba nadmieniać, że jest to zadanie żmudne, czasochłonne i pracochłonne, szczególnie w przypadku tekstów opartych na bogatej literaturze. Dopiero po wykluczeniu uprawnionych zapożyczeń uzyskuje się prawidłowy raport. Chcąc natomiast pracować z JSA tak jak z Plagiat.pl, suwak podobieństwa powinien być ustawiony na wartość 1.

Szczegółowe informacje na temat działania systemu JSA znajdują się na stronie operatora oraz poniżej:

  • instrukcja obsługi JSA - zobacz;
  • ustawienia JSA - zobacz;
  • jak interpretować wynik raportu JSA - zobacz.

 

Współczynniki zbieżności w Plagiat.pl i JSA

Systemy Plagiat.pl oraz JSA działają na podstawie zupełnie różnych algorytmów porównań. Tym samym nie można traktować tak samo wskaźników podobieństwa, jakie się uzyskuje w ich raportach. Plagiat.pl porównuje ciągi znaków oraz ustala, czy tekst jest parafrazą, cytatem, zapożyczeniem lub tekstem autorskim. Oznacza to, że bada on faktyczną zbieżność tekstów. JSA natomiast porównuje słowa kluczowe, podobieństwo treści i stylometrię. Różnicę najlepiej ukazać na przykładzie pewnej definicji:
- definiujemy pojęcie "informacji",
- możemy zastosować cytat lub parafrazę.


Cytat:
Jak podają A. Zając i M. Grabowski, informacja to "dane przetworzone tak, by miały znaczenie dla decydenta w konkretnej sytuacji decyzyjnej"[ Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba definicji, Zeszyty Naukowe nr 798 / 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113]


To, co zostało objęte cudzysłowem, oba systemy potraktują jako zbieżność, przy czym definicja jest prawidłowo oznaczona znakami interpunkcyjnymi ("...") i przypisem, więc nie ma tu plagiatu, a jedynie cytat. Jednocześnie Plagiat.pl wskaże zawartość cudzysłowu jako "cytat", a JSA jako "zbieżność z ORPD", bez określenia jej charakteru. W JSA można wykluczyć cytat z bazy porównań jedynie ręcznie, dlatego operator proponuje tu przyjąć niższe wskaźniki podobieństwa dla konieczności zbadania raportu przez promotora (przy założeniu, że wyklucza on wszystkie zapożyczenia uprawnione jak to wskazano powyżej) .


Parafraza:
Ciekawego przeglądu pojęcia informacji dokonali A. Zając i M. Grabowski. Zgodnie z jedną z przytoczonych przez nich definicji, informacja oznacza odpowiednio przetworzone dane, w taki sposób, aby nabrały one nowego, dodatkowego znaczenia dla decydenta, który na ich podstawie podejmie decyzję w konkretnej sytuacji [ Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba definicji, Zeszyty Naukowe nr 798 / 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113]


Jak widać, w przypadku parafrazy treść definicji została radykalnie przetworzona, zachowując jednak jej podstawowy sens. System Plagiat.pl, który podkreśla zbieżność w przypadku więcej niż czterech takich samych słów z rzędu, wykaże to jako współczynniki zbieżności na poziomie 0 (zero). JSA natomiast, przy zbyt niskim ustawieniu suwaka podobieństwa może kierować się słowami kluczowymi, które pojawiają się w definicji. Są to w tym wypadku słowa: informacja, dane, decydent, nowe znaczenie, sytuacja. Z tego względu JSA może dać fałszywy wynik, jeśli suwak podobieństwa ustawi się na zbyt niską wartość lub przy takim ustawieniu nie oznaczy się takiej parafrazy jako zapożyczenia uprawnionego.

Z tego względu nie można porównywać wskaźników z obu systemów.

 

Gwarancja oryginalności tekstów

Wszystkie nasze teksty są objęte gwarancją antyplagiatową zapewniana przez system Plagiat.pl, który jest najdłużej działającym na rynku systemem antyplagiatowym. Daje on rzetelne wyniki i jest wolny od błędów użytkownika.

Nie odpowiadamy natomiast za błędne ustawienia tzw. suwaka podobieństwa w systemie JSA. Przy tematach typowych, szczególnie z dziedzin takich jak ekonomia, logistyka, finanse prawo itp. powinien on być ustawiony jak najbliżej wartości 1, aby system pokazywał rzeczywiste zbieżności, a nie przypadkowe podobieństwo prac. Dodatkowo z raportu należy dokonać wykluczeń tzw. uprawnionych zapożyczeń, a więc wszelkich wyraźnie wskazanych definicji, cytatów, czy opisanych przypisami źródeł itp. opatrzonych stosownym oznaczeniem (przypisami i odwołaniami do ich autorów). Jest to dość żmudna i pracochłonna procedura, jednak konieczna do tego, aby uzyskać prawidłowe wyniki raportu. Bywa, że promotorzy o tym zapominają Lub celowo pomijają), a chcą korzystać z systemu równie komfortowo jak z Plagiat.pl, który dawał od razu czytelny i jednoznaczny wynik. W przypadku JSA takie postępowanie daje po prostu fałszywe wyniki. Szczegółowe informacje na temat ustawień JSA znajdują się na stronie administratora oraz w załączonych plikach.

 

Systemy antyplagiatowe dostępne na rynku

Na rynku funkcjonują trzy systemy antyplagiatowe:

  • JSA (uwaga – nie jest dostępny w celach komercyjnych i do sprawdzania prac przez studentów – dostęp ma wyłącznie promotor lub uprawniony pracownik uczelni)

  • Plagiat.pl

  • Anty-plagiat.net

  • Genuino

  • inne

JSA - nie jest dostępny na warunkach komercyjnych, nie można zatem zamówić sobie z niego płatnego raportu i sprawdzić pracy przed oddaniem na uczelni. Można natomiast zrobić to w systemie plagiat.pl, który do 1 stycznia 2019 obsługiwał wszystkie uczelnie, jest więc systemem wiarygodnym. Jego pełna nazwa brzmi Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl. Wyjątkowość systemu polega na tym, że nie tylko sprawdza on, czy praca zawiera elementy pochodzące z Internetu (skopiowane ze stron internetowych), ale też, czy praca lub jej fragmenty pojawiły się już przy wcześniejszych obronach. Jest to o tyle ważne, że studenci czasami zatrudniają niekompetentne firmy (lub osoby prywatne) do napisania pracy. Zgodnie z prawem podmioty te mają prawo wykorzystać swoje wcześniejsze dzieła do olejnych zamówień i nie ma w tym niczego nielegalnego - zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych mają do tego pełne prawo. Jeśli student korzysta z pracy zgodnie z umową lub regulaminem takiego serwisu nie powinien mieć problemów (nieco gorzej w przypadku "pisarzy" prywatnych, gdyż nie ma tam żadnych umów regulaminów), jednak jeśli odda taką pracę jako własną, sprawa szybko wychodzi na jaw jako plagiat. Problem dotyczy szczególnie tanich ofert lub ofert anonimowych od prywatnych osób). Tylko nieliczne wiarygodne serwisy (jak nasz) piszą prace wyłącznie na zlecenie konkretnego Klienta i nie używają prac wielokrotnie.

System Anty-plagiat.net, drugi z omówionych systemów antyplagiatowych, nie jest  wykorzystywany przez uczelnie, sprawdza on bowiem zbieżność treści prac tylko z Internetem, przez co dla studentów jest praktycznie nieprzydatny. W porównaniu z możliwościami wykrywania plagiatu systemu Plagiat.pl nie pokaże on plagiatu książek, czy innych prac dyplomowych.

System Genuino jest nowością. Działa on na zupełnie innych algorytmach niż dwa powyższe. To system jedyny w swoim rodzaju, oparty na innowacyjnej technologii, w którym zastosowano Algorytmy Genetyczne GGS (Genuino Genetic Score). Dzięki nim, Genuino ROZUMIE merytoryczny sens badanego tekstu. To sprawia, że wskazuje plagiat z niespotykaną dotąd dokładnością i skutecznością. Pewne algorytmu z tego systemu wykorzystuje też JSA. Jeśli już zatem sprawdzać sobie pracę w dodatkowym systemie, innym niż Plagiat, to w zasadzie jedynie Genuino ma sens.

Na życzenie Klienta możemy  dodatkowo sprawdzić nasz tekst również w tym systemie, co jednak wiąże się z dodatkową opłatą za drugi raport antyplagiatowy (standardowo sprawdzany w systemie Plagiat.pl i to i jest w cenie usługi).

 

Które uczelnie korzystają z antyplagiatu?

Wszystkie - sprawdzanie prac jest obowiązkowe, a uczelnie mają obowiązek wgrywania prac do APD, gdzie docelowo zostaną one wszystkie sprawdzone. W tej chwili nie ma zatem "ucieczki" od sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym. Może to nastąpić w różnym terminie, jednak na pewno będzie miało miejsce.

 

Czy antyplagiat da się oszukać?

Ten prawdziwy - Plagiat.pl lub Genuino - nie. Również JSA jest nie do oszukania, chociaż w pewnych sytuacjach opisanych powyżej może on nieco przekłamywać wyniki, no i nie jest dostępny na warunkach komercyjnych.  "Podróbkę" (Anty-plagiat.net lub inne pseudo programy antyplagiatowe do zainstalowania na komputerze) można oszukać, co czasem robią nieuczciwe serwisy i osoby piszące prace na zamówienie. Tylko raport z systemu Plagiat.pl może świadczyć o oryginalności pracy lub jej braku. Inne raporty to zwykły chwyt marketingowy.

 

Czy można samodzielnie sprawdzić pracę w antyplagiacie?

Tak, na przykład w systemie Plagiat.pl lub Genuino (inne mają nikłą wartość). W obu przypadkach wymagane jest jedynie założenie konta.

 

Czy raz sprawdzona praca (np. przez studenta) może potem wpłynąć na wynik współczynników zbieżności przy sprawdzaniu przez uczelnię (plagiat)?

Nasze prace sprawdza system Plagiat.pl (nie dodajemy pracy do bazy porównań, Klient robi to potem sam), co nie koliduje z ich wgraniem do APD i sprawdzaniem w JSA.

 

Antyplagiat

Zapytaj o szczegóły

Antyplagiat

Wszystkie nasze teksty i opracowania są sprawdzane w systemie Plagiat.pl i objęte gwarancją antyplagiatową gratis – niezależnie od liczby stron. To pewność, że nasze prace nigdy nie okażą się plagiatem. Jednocześnie nie dodajemy zamówionych tekstów do APD - Klient robi to sam, aby w każdej chwili mógł ponownie sprawdzić oryginalność tekstu.

Na życzenie Klienta możemy też sprawdzić pracę w innych systemach, np. Genuino, Anty-plagiat.net itp. jest to jednak usługa dodatkowo płatna (to po prostu drugi niezależny raport, więc standardowo nie ma potrzeby go wykonywać). Raport w JSA nie jest dostępny, ponieważ system ten nie działa na zasadach komercyjnych.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo