Zapytaj bez zobowiązań

Pisanie prac – jak napisać dobrą pracę? Co warto wiedzieć? Trudności i wyzwania

 

 

Pisanie prac oparte na powyższych kryteriach wymaga zastosowania odpowiedniego podejścia i metodyki. Poniżej zdradzamy kilka sekretów, jak napisać dobrą pracę. Uchylamy zatem rąbka tajemnicy warsztatu pracy profesjonalnego redaktora.

Spis treści:

Analiza struktury tematu pracy

Dobór odpowiedniej literatury naukowej

Przypisy i bibliografia

Praca z badaniami czy bez?

Struktura pracy

Jak napisać wstęp

Część teoretyczna pracy dyplomowej

Część badawcza pracy dyplomowej

Jak napisać zakończenie

Estetyka - formatowanie pracy

 

Pisanie prac – analiza struktury tematu pracy

Aby napisać dobrą pracę, na początek należy dokładnie wczytać się w temat. Każde jego słowo jest bowiem ważne i może decydować o tym, czy temat zostanie wyczerpany, czy też powstanie praca nie na temat. Oto przykład.

Mamy dwa bardzo podobne do siebie tematy, przy czym ich rozwinięcie będzie zupełnie różne:

Temat 1: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Temat 2: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Akcyjnej XYZ

W przypadku pierwszego tematu mamy do czynienia z ujęciem ogólnym, wystarczy zatem oprzeć się wyłącznie na literaturze naukowej z zakresu finansów i opisać metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nie jest wymagane przeprowadzanie konkretnych analiz dotyczących sytuacji finansowej jakiejś wybranej firmy. Co więcej, jest to wręcz niewskazane, gdyż nic w temacie nie sugeruje, abyśmy mieli zastosować metodę studium przypadku i badać sytuację finansową jakiegoś konkretnego przedsiębiorstwa.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tematu drugiego, którego początkowa część dokładnie pokrywa się z tematem pierwszym, jednakże został on rozszerzony o zwrot „na przykładzie Spółki Akcyjnej XYZ”. Zachodzi zatem konieczność nie tylko teoretycznego omówienia zasad i metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale też konieczne jest przeprowadzenie takiej oceny dla konkretnej spółki akcyjnej, a nie przypadkowej firmy, która taką spółką nie jest.

Pisanie prac wymaga zatem drobiazgowej analizy tematu. Ten przykład ukazuje, jak ważne jest każde słowo w temacie pracy.

Potrzebujesz pomocy w wyborze tematu pracy? Skorzystaj z naszej darmowej bazy tematów prac dyplomowych – zobacz

 

Pisanie prac – dobór odpowiedniej literatury naukowej

Pisanie prac na studia, niezależnie od ich poziomu, a więc od tego czy będzie to esej, praca zaliczeniowa, praca licencjacka, inżynierska, magisterska czy projekt dyplomowy, w każdym przypadku wymaga zebrania i przeanalizowania odpowiedniej literatury naukowej związanej z tematem pracy. Jest to tak zwana analiza krytyczna literatury przedmiotu. Polega ona na wybraniu odpowiednich źródeł naukowych związanych z tematem, na który piszemy pracę, a następnie na dokonaniu analizy tychże publikacji naukowych pod kątem badanego zagadnienia. Analiza krytyczna literatury ma na celu wyciągnięcie własnych wniosków dotyczących omawianego tematu oraz ocenę i integrację trendów w literaturze naukowej związanych z tematem pracy.

Niekiedy temat pracy może mieć formę, która wydaje się mało naukowa. Student, któremu przyjdzie pisać na taki temat choćby zwykły esej, niechybnie zada sobie zatem pytanie, czy w przypadku każdej pracy musi dokonać krytycznej analizy literatury naukowej. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak, nawet w przypadku formy dopuszczającej własne przemyślenia autora pracy jaką jest esej, konieczne jest oparcie się na literaturze przedmiotu. Pamiętajmy, że esej jako forma pracy zaliczeniowej, to nie jest taki zwykły esej jaki znamy ze szkoły podstawowej czy średniej, ale esej naukowy. Musi on zatem opierać się na źródłach naukowych.

To samo dotyczy wszystkich większych prac, z których pisaniem mamy do czynienia podczas studiów. Pisanie prac zarówno zaliczeniowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich jak i projektów dyplomowych w każdym przypadku musi opierać się na analizie literatury przedmiotu.

Warto zadać sobie pytanie, jak dużo literatury należy przeanalizować i wykorzystać, aby napisać dobrej jakości pracę. W tym wypadku nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy to od charakteru pracy. Najmniejszego wysiłku pod tym względem będą niewątpliwie wymagały eseje i prace zaliczeniowe. W zależności od objętości tekstu wystarczy tutaj od kilku do kilkunastu źródeł.

Znacznie więcej literatury będzie wymagało pisanie prac dyplomowych, a więc licencjackich, inżynierskich, magisterskich i projektów dyplomowych. Pisanie prac tego typu wymaga wykorzystania co najmniej kilkudziesięciu źródeł naukowych. Pamiętajmy, że takie prace są zazwyczaj badawcze, w związku z tym literatura znajduje się tylko w części teoretycznej (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi metod badawczych takich jak analiza dokumentów źródłowych czy analiza doktrynalna itp.). Oznacza to, że w przypadku przeglądu literatury musimy użyć co najmniej 2-3 różnych źródeł naukowych na stronę tekstu. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Przykładowo zatem, praca licencjacka licząca około 30-40 stron standardowo zawiera co najmniej 30 źródeł naukowych. Z kolei praca magisterska licząca około 80 stron może zawierać nawet ponad 100 źródeł naukowych.

W przypadku naszych tekstów pisanych na zamówienie staramy się wykorzystać jak najwięcej źródeł naukowych, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko przypadkowych zbieżności w systemach antyplagiatowych.

Powoduje to, że pisanie prac wymaga realnego oczytania się w literaturze przedmiotu związanej z danym tematem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze źródeł do swojej pracy lub stworzeniu części teoretycznej – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac – przypisy i bibliografia

Pisanie prac na studia wymaga zastosowania przypisów i bibliografii. Jest to wymóg obowiązujący wszędzie.

Należy pamiętać, że w przypadku pisania pracy, ilekroć wykorzystujemy czyjś dorobek intelektualny, konieczne jest zastosowanie przypisów i zestawienie wszystkich źródeł w bibliografii. Jest to warunek niezbędny, aby praca nie została uznana za plagiat. Nawet w sytuacji, kiedy współczynniki zbieżności w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) okażą się wyższe niż zalecane przez uczelnie, można wówczas domagać się wykluczenia zapożyczeń uprawnionych wskazanych w przypisach, dzięki czemu nasza praca bogata w literaturę zostanie wysoko oceniona, a nie uznana za plagiat.

Wszystkie nasze teksty, które wykonujemy na zamówienie są bardzo dokładnie opatrzone przypisami i zawierają szczegółową bibliografię.

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu bibliografii do swojej pracy – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac – z badaniami czy bez?

Nie każda praca ma charakter badawczy. Zależy to od jej charakteru oraz tematu. Większość typowych prac zaliczeniowych lub esejów opiera się zazwyczaj na krytycznej analizie literatury przedmiotu, nie ma zatem potrzeby wykonywać i jakichś konkretnych badań.

Z kolei pisanie prac dyplomowych wiąże się z innymi wymogami. Prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i projekty dyplomowe wymagają bowiem wykorzystania choćby najprostszych metod badawczych. Często spotykamy się z podejściem studentów, że jeżeli w pracy nie ma ankiety, wówczas nie jest ona badawcza. Jest to oczywiście podejście błędne. W gruncie rzeczy ankieta jest jedną z najprostszych metod badań, z reguły nie wymagającą wiedzy fachowej. W większości przypadków wystarczy bowiem opisać, ilu respondentów w jaki sposób odpowiedziało na zadane pytanie i jakie z tego płyną wnioski. Jedyna trudność polega na zebraniu odpowiednio licznej próby respondentów. Samą analizę wyników można jednak uznać za jedną z najprostszych. Pisanie prac opartych ma metodach kwestionariuszowych (do których zalicza się badanie ankietowe) to zatem najłatwiejsza opcja.

W praktyce występuje znacznie więcej metod badawczych. Ich wykorzystanie zależy od tego, jak został sformułowany temat. Zwykle bowiem struktura tematu narzuca z góry określony wybór metody badawczej. Pisanie prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i projektów dyplomowych może zatem wiązać się z wykorzystaniem następujących metod badawczych:

 • Analiza dokumentów źródłowych

 • Analiza doktrynalna

 • Analiza aktów prawnych

 • Analiza strategiczna (np. SWOT, 5 sił portera, macierz BCG, inne metody)

 • Analiza ABC

 • Analiza XYZ

 • Analiza finansowa

 • Analiza wskaźnikowa

 • Analiza ekonomiczna

 • Studium przypadku

 • Metody monograficzne

 • Projekt

 • Inne

Jeśli potrzebujesz pomocy w części badawczej do swojej pracy – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac – struktura pracy

Pisanie prac, niezależnie, czy będzie to esej, praca zaliczeniowa, praca licencjacka, inżynierska, magisterska czy projekt dyplomowy, wymaga zastosowania reguły trójdzielności. Oznacza to, że każda praca powinna składać się ze wstępu (krótkiego wprowadzenia do tematu), rozwinięcia (omówienia szczegółowych zagadnień dotyczących tematu) oraz podsumowania (zakończenia).

Prace zaliczeniowe lub eseje niekoniecznie muszą mieć wydzielone w postaci nagłówków te trzy elementy, szczególnie jeśli są to teksty niewielkich rozmiarów (kilka stron). Tym niemniej należy pamiętać o zachowaniu powyższej zasady trójpodziału.

Pisanie prac o poważniejszym charakterze, jak np. prace dyplomowe wymaga natomiast wyraźnego wyodrębnienia tych trzech elementów za pomocą odpowiednich nagłówków, a więc wskazania w pracy części takich jak:

 • Wstęp (wprowadzenie)

 • Rozwinięcie tematu – z reguły podzielone na rozdziały i odpowiadające im podpunkty; zazwyczaj można wyróżnić tu część teoretyczną i praktyczną – badawczą

 • Zakończenie (podsumowanie)

 

Pisanie prac – wstęp

Pisanie prac każdego typu wymaga odpowiedniego wprowadzenia, czyli stworzenia wstępu. Jako ciekawostkę można wskazać, że wstęp do pracy dyplomowej należy pisać na samym końcu, a więc już po napisaniu całości, gdyż powinien on przede wszystkim uwzględniać wszystkie jej atuty, tym samym odciągając uwagę od tego, co być może w pracy wyszło nie najlepiej. Oprócz tego wstęp powinien zawierać elementy takie jak: uzasadnienie wyboru tematu, krótki opis zawartości pracy, cel pracy, problem lub problemy badawcze, metody i techniki badań.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu zakończenia – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac – część teoretyczna pracy dyplomowej

Najbardziej pracochłonną częścią pracy są rozdziały stanowiące rozwinięcie tematu. Część teoretyczna pracy opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu (zobacz wyżej). Liczba rozdziałów teoretycznych w pracy zależy od jej charakteru i planowanej objętości. Przykładowo w pracach licencjackich lub inżynierskich oraz projektach dyplomowych z reguły mamy do czynienia z jednym lub dwoma rozdziałami teoretycznymi podzielonymi na podpunkty.

Prace magisterskie o większej objętości mogą składać się nawet z kilku rozdziałów teoretycznych.

Swego rodzaju wyjątek stanowi pisanie prac z kierunków, w przypadku których głównymi metodami badawczymi jest analiza dokumentów i źródeł lub analiza doktrynalna. Wówczas nie rozdziela się pracy na część teoretyczną i praktyczną, a cała praca stanowi jeden twór teoretyczno-badawczy oparty na analizie krytycznej literatury i wskazanych powyżej metodach. Pisanie prac tego typu najczęściej występuje na kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo itp.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu części teoretycznej pracy dyplomowej – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac – część badawcza pracy dyplomowej

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wszystkie prace dyplomowe, a więc prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i projekty dyplomowe mają w pewnym zakresie charakter badawczy. Jedno z najpopularniejszych badań – badanie ankietowe – zaliczane jest do grupy metod kwestionariuszowych. W tej grupie znajdziemy również techniki takie jak wywiad skategoryzowany lub nieskategoryzowany.

Problemem w przypadku ankiety jest zwykle zebranie odpowiedniej próby badawczej, dlatego warto w tym celu zwrócić się do profesjonalnej firmy zajmującej się prowadzeniem badań, jak nasz Edu-pomocnik.pl. Zapewniamy profesjonalną pomoc w całym procesie badawczym od stworzenia kwestionariusza ankiety, poprzez pozyskanie wyników, po analizę wyników badań – zapytaj o szczegóły bez zobowiązań

Jeśli nie chcemy borykać się z samodzielnym pozyskiwaniem respondentów do badania lub korzystać z profesjonalnej pomocy, warto pomyśleć o mniej absorbujących metodach takich jak:

 • Studium przypadku

 • Analiza dokumentów źródłowych

 • Analizy ekonomiczne (w tym analiza finansowa, wskaźnikowa, rentowności lub inne)

 • Analizy strategiczne (SWOT, 5 sił Portera itp.)

 • Analiza doktrynalna

 • Metody projektowe

 • Metody scenariuszowe

 • Metody symulacyjne

 • Inne

W przypadku każdej z tych metod jesteśmy w stanie przygotować profesjonalne opracowania z gwarancją antyplagiatową.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu części badawczej pracy dyplomowej – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac – zakończenie

Zakończenie stanowi bardzo ważny element każdej pracy, niezależnie od jej charakteru i objętości. Powinno ono zawierać krótkie podsumowanie i opcjonalnie wskazanie tego, czy udało się zrealizować cel pracy (dotyczy to przede wszystkim pisania prac dyplomowych)

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu zakończenia – skontaktuj się z nami – kontakt

 

Pisanie prac - formatowanie pracy

Pisanie prac wiąże się z koniecznością zachowania odpowiedniej estetyki tekstu. Bardzo ważnym elementem wpływającym na ogólny odbiór, a co za tym idzie również ocenę pracy, jest jej elegancki i schludny wygląd. Nawet najlepsza pod względem merytorycznym praca straci bardzo w ocenie promotora, jeśli nie będzie estetyczna pod względem graficznym.

Pracę należy zatem odpowiednio sformatować. Czcionki nagłówków powinny mieć nieco większy rozmiar niż tekst standardowy (można je też zaznaczyć innym kolorem i/lub pogrubić), natomiast przypisy dolne powinny być wyraźnie mniejsze. Według ogólnopolskiego standardu stosowanego przez większość uczelni w naszym kraju najczęściej stosujemy krój czcionki Times New Roman. Nagłówki rozdziałów zwykle mają rozmiar 16, podpunktów rozmiar 13 lub 14 (w zależności od poziomu punktacji), natomiast tekst standardowy to czcionka 12. Przypisy natomiast powinny mieć rozmiar 10. Od tej reguły mogą co prawda występować bardzo rzadkie odstępstwa, jednakże większość uczelni przygotowuje dla swoich studentów odpowiedni skrypt, opisujący jak powinien wyglądać szablon pracy.

Wszystkie nasze teksty formatuje my według standardu ogólnopolskiego opisanego powyżej.

Sprawdź ofertę bez zobowiązań

Pisanie prac – co wyróżnia dobrą ofertę?

Edu-pomocnik od lat wyznacza standardy na rynku pomocy w pisaniu prac. Konkurencja próbuje kopiować niektóre rozwiązania, jednak trudno jest nadążyć za liderem. A my cały czas wprowadzamy kolejne udogodnienia. Podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego Klienta, starając się poświęcić mu czas i udzielić pomocy dzięki przydzieleniu opiekuna zamówienia. Nasza oferta to nie tylko pisanie prac wysokiej jakości, ale też wspieranie Klienta w wielu aspektach związanych z procesem studiowania.

Pisanie prac – najważniejsze standardy. Nasza oferta na tle konkurencji:

 

Zobacz szczegóły:

 

Pisemna umowa

Pisemne umowy jako standard wprowadziliśmy w Edu-pomocniku od początku – już w 2000 roku. Wówczas nikt na rynku pomocy w pisaniu prac nawet nie myślał o zapewnieniu Klientom takiej transparentności usług.

Chociaż dzisiaj wydaje się oczywiste, że zawarcie umowy w przypadku usług pisania prac jest koniecznością i chroni interesy obu stron – Klienta i serwisu – wielu usługodawców wciąż nie stosuje się do tego wymogu. Nie ma co prawda prawnego obowiązku zawierania tego typu umów w formie pisemnej, gdyż umowa o stworzenie tekstu na zamówienie jest przykładem klasycznej umowy o dzieło, regulowanej przepisami kodeksu cywilnego (art. 627-646 k.c.), które nie wymagają zachowania formy pisemnej, jednak ze względów na ochronę interesów obu stron, zdecydowanie bezpieczniej jest zawrzeć tę umowę w formie pisemnej.

Z czego to wynika? Pisanie prac jest specyficzną usługą, wymagającą zachowania określonych standardów prawnych. Aby Klient mógł legalnie korzystać z zamówionych materiałów i mieć pewność, że są one przeznaczone wyłącznie dla niego, mieć pewność co do oryginalności tekstu, konieczne jest zawarcie w umowie odpowiednich klauzul (jak w naszej umowie).

Kolejna kwestia, to konieczność bardzo dokładnego ustalenia z Klientem, co ma zawierać zamówienie. Pisanie prac nie może być realizowane na podstawie umów typu OWU (czyli takich, gdzie ustala się jedynie ogólne warunki świadczenia usług), co niestety dominuje w serwisach konkurencyjnych. Aby obie strony były zadowolone z przebiegu współpracy, Klient musi dokładnie określić, czego oczekuje, gdyż tylko wówczas redaktor może zrealizować jego zamówienie w 100% zgodnie z oczekiwaniami, a na tej podstawie firma może udzielić gwarancji na bezpłatne poprawki, gdyby jednak zamawiający z czegoś był niezadowolony.

 

Pisemna gwarancja – darmowe poprawki

Pisanie prac przez nasz serwis objęte jest gwarancją. Jest to bardzo ważne, aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających Klientów. Dla każdego zamówienia udzielana jest pisemna gwarancja, która stanowi załącznik do umowy (jest jej elementem). W przypadku niezgodności zamówienia z przedstawionymi przez Klienta wytycznymi, ma on prawo do nieodpłatnych poprawek.

Pisanie prac niestety opiera się na dość niewymiernych kryteriach, dlatego tak ważne jest, aby strony bardzo dokładnie ustaliły, co ma zawierać produkt finalny. To właśnie dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt opiekuna zamówienia z Klientem. Nasi konsultanci bardzo często prowadzą długie rozmowy mające na celu dokładne wypełnienie załącznika do umowy z wytycznymi dla redaktora. Klient musi być świadomy, co zamawia, dlatego konsultant stara się go naprowadzić, co może być istotne w pracy. Często zamawiający nawet nie zdają sobie sprawy, czego może oczekiwać promotor, jakie mają być zastosowane badania itp., dlatego rozmowa z konsultantem, doświadczonym w zakresie metodyki tworzenia tekstów naukowych pracownikiem, jest tak istotne. Wszystkie wytyczne Klienta zostają dokładnie spisane w formularzu zamówienia przeznaczonym dla redaktora. To właśnie dzięki takiemu podejściu usługa o tak niewymiernym charakterze jak pisanie prac może być objęta gwarancją nieodpłatnych poprawek.

 Na tej podstawie jest realizowane zamówienie. Przed wysłaniem gotowego opracowania Klientowi opiekun naukowy weryfikuje zgodność napisanego tekstu z formularzem zamówienia i merytorycznymi wymogami dla danego tematu pracy. W przypadku niezgodności tekst jest odsyłany do redaktora, który ma obowiązek nieodpłatnie poprawić go w ramach gwarancji.

 

Antyplagiat – gwarancja oryginalności tekstu

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna dla każdego Klienta jest oryginalność tekstu. Z tego względu obejmujemy wszystkie nasze zamówienia gwarancją antyplagiatową.

Pisanie prac wymaga dołożenia należytej staranności, aby nawet w przypadku mało rzetelnie działających systemów antyplagiatowych, nie rozróżniających takich elementów jak cytat, parafraza i autorski tekst (system JSA) nie pojawiły się przypadkowe zbieżności mogące sugerować popełnienie plagiatu.

Pisanie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły podobne problemy, wymaga sporych umiejętności. Wielu Klientów szuka u nas profesjonalnej pomocy po tym, jak ich autorskie teksty zostały uznane przez uczelniany system JSA za plagiat z winy promotora, któremu zwyczajnie nie chciało się ręcznie zaznaczać zapożyczeń uprawnionych (chociaż właśnie za to pobiera niemałe wynagrodzenie). Niestety z taką postawą się nie wygra, gdyż student jest na z góry przegranej pozycji i musi oddać tekst mieszczący się w granicach poziomów zbieżności narzuconych mu przez nierzetelnego promotora.

Oznacza to, że obecnie pisanie prac to nie tylko tworzenie dobrej jakości tekstów wyczerpujących temat, ale też umiejętność takiego formułowania myśli i zdań, aby nie zostały one przypadkowo uznane za plagiat. Niestety studentów w tym zakresie nikt nie szkoli. Przez cały okres, odkąd obowiązuje sprawdzanie prac w JSA nie spotkaliśmy się z ani jednym przypadkiem promotora, który wytłumaczyłby studentom, na co zwrócić uwagę, aby nie narażać się na fałszywe posądzenie o plagiat. A przecież zwłaszcza obecnie pisanie prac wymaga odpowiedniego przeszkolenia pod tym kątem!

Nasi redaktorzy przechodzą regularne, obowiązkowe szkolenia w zakresie działania systemów antyplagiatowych oraz regularnie uczestniczą w warsztatach, podczas których nabywają umiejętności pisania prac bez ryzyka popełnienia plagiatu i wymieniają się doświadczeniami. Dzięki temu jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby w zrealizowanych przez nas zamówieniach doszło do sytuacji wystąpienia przypadkowych zbieżności lub posądzenia o plagiat.

Wszystkie nasze teksty poddajemy kontroli antyplagiatowej w najlepszym obecnie na rynku systemie Plagiat.pl, który jest znacznie dokładniejszy, niż dostępny bezpłatnie dla uczelni system JSA. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nie zawiedziemy naszych nawet najbardziej wymagających Klientów. Jednocześnie sprawdzenie pracy w systemie Plagiat.pl nie koliduje z raportem w JSA (system uczelniany).

 

Terminowość

Pisanie prac wiąże się z koniecznością stworzenia oryginalnego tekstu i oddania go w z góry wyznaczonym czasie. Termin oddania zamówienia jest u nas zagwarantowany w umowie i nieprzekraczalny.

Oddanie pracy w terminie to jedna z najważniejszych kwestii dla naszych Klientów. To właśnie ze względu na brak czasu lub termin oddania pracy, w którym nie będą oni w stanie zupełnie samodzielnie jej stworzyć, sięgają oni po usługi pomocy w pisaniu prac. Z tego względu do terminowości podchodzimy niezwykle poważnie.

 

Płatność po wykonaniu usługi

Nikt nie lubi kupować kota w worku. Z tego względu zapewniamy Klientom możliwość rozliczenia się dopiero po wykonaniu usługi. Obowiązuje zasada „płacę za to, co odbieram”. Pisanie prac w naszym serwisie odbywa się na podstawie zawartej umowy, dzięki czemu nie musimy pobierać zaliczek ani podobnych przedpłat.

 

Konkurencyjne ceny

Pisanie prac naprawdę wysokiej jakości wcale nie musi być drogie. Dzięki naszemu doświadczeniu i polecaniu nas przez Klientów kolejnym osobom nie musimy korzystać z drogich reklam, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić konkurencyjne ceny. Jednocześnie nasz serwis działa na tyle długo, że bez problemu wyświetla się w organicznych wynikach wyszukiwarek, a to zapewnia nam bezpłatną promocję.

 

Profesjonalni redaktorzy z wykształceniem kierunkowym

Pisanie prac zawierających wartościowe treści, spójnych i wyczerpujących temat wymaga zatrudnienia kompetentnych osób z wykształceniem w dziedzinie odpowiadającej tematowi pracy. Niestety w niektórych serwisach wciąż można spotkać się z praktykami pisania tekstów przez osoby nie do końca kompetentne w dziedzinach, którymi się zajmują. Takie podejście ma na celu sztuczną redukcję cen pisania prac kosztem ich jakości.

U nas nie stosuje się takich praktyk. Jeżeli przykładowo Klient zamawia pracę z informatyki, to nie będzie jej pisał polonista, który jest co prawda sprawny w parafrazowaniu tekstów źródłowych, ale brakuje mu wiedzy merytorycznej z tematyki pracy, co będzie skutkowało pojawieniem się błędów rzeczowych i merytorycznych. Nasi redaktorzy są specjalistami w zakresie tematyki, którą się zajmują. Pracę z informatyki napisze zatem informatyk, prace z logistyki – logistyk, a procent finansów - absolwent kierunku finanse i rachunkowość (choć niektóre z nich będą może nieco droższe, niż gdyby pisał je ktoś niekompetentny, ale będą wolne od błędów). Stoimy na stanowisku, że pisanie prac wymaga merytorycznej znajomości opisywanego tematu i nie dopuszczamy do sytuacji, aby zajmowały się tym osoby z przypadku. Jakość prac i zadowolenie Klientów są dla nas priorytetowe.

 

Opracowanie wyczerpujące temat, spójne i zgodne z wytycznymi

Pisanie prac przez profesjonalnych redaktorów z wykształceniem kierunkowym owocuje tym, że są one na temat, wyczerpujące, bez błędów, spójne i zgodne z wytycznymi. Dzięki temu 99% naszych zamówień jest przyjmowana bez żadnych uwag i bez obaw jesteśmy w stanie udzielić bezpłatnej gwarancji na poprawki wnoszone przez Klienta.

 

 

 

Pomoc w pisaniu prac – oferta:

Zapytaj bez zobowiązań

Pisanie prac

Brakuje Ci czasu na napisanie pracy? Temat okazał się zbyt trudny lub nie ma do niego materiałów? Nie martw się! Pomożemy! W naszej ofercie zapewniamy szeroko rozumianą pomoc w pisaniu prac różnego typu, w tym prac zaliczeniowych, esejów, prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich i projektów dyplomowych. Mamy ponad 20 lat doświadczenia.

.

Pisanie prac - pomoc bez ryzyka
Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo