Wyceń pracę bez zobowiązań

Dowiedz się więcej

Pisanie prac magisterskich – często zadawane pytania

 

Spis treści

Po co pisze się pracę magisterską?

Pisanie prac magisterskich – jakie są rodzaje prac?

Ile stron powinna mieć praca magisterska?

Ile czasu potrzeba na napisanie pracy magisterskiej?

Czy praca magisterska musi mieć badania?

Ile ankiet trzeba mieć to badania w pracy magisterskiej?

Z czego składa się praca magisterska?

Ile przypisów powinna mieć praca magisterska?

Ile książek powinna mieć bibliografia w pracy magisterskiej?

Ile kosztuje praca magisterska?

Pisanie prac magisterskich. Jak zamówić pracę magisterską?

 

 

Po co pisze się pracę magisterską?

Pisanie prac magisterskich spędza sen z powiek wielu studentom, nie dziwi zatem, że wiele osób zadaje sobie pytanie, po co w ogóle pisze się pracę magisterską. Nasuwa się tu oczywista odpowiedź, że po to, aby skończyć studia i uzyskać dyplom magistra, gdyż zarówno w Polsce, jak i w większości krajów na świecie taka jest tradycyjna procedura. Nie jest to jednak jedyny cel pisania pracy magisterskiej.

Ważnym celem pisania pracy magisterskiej, jest przygotowanie studenta do funkcjonowania w środowisku zawodowym. Polega ona bowiem na samodzielnym rozwiązaniu jakiegoś problemu lub zadania w ramach dyscypliny naukowej, z której uzyskuje się dyplom magistra. Pisanie pracy magisterskiej uczy zatem samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów zawodowych za pomocą samodzielnie zdobytych zasobów i własnych umiejętności. Pisanie pracy magisterskiej oznacza więc samorozwój. Jeżeli dobrze dobierzemy sobie temat, możemy wówczas również pogłębiać własną wiedzę, która przyda nam się w karierze zawodowej lub rozwijać zainteresowania. Napisanie pracy magisterskiej na ciekawy lub innowacyjny temat może stanowić początek obiecującej kariery.

Pisanie prac magisterskich – jakie są rodzaje prac?

W praktyce występują różne rodzaje prac magisterskich. Najczęściej można wyróżnić prace:

 • empiryczne,

 • przeglądowe,

 • opisowe.

Najczęściej występującym rodzajem prac magisterskich są prace badawcze, czyli empiryczne. Przyjęła się taka niepisana zasada, że praca magisterska musi mieć charakter badawczy. Oznacza to, że w toku przeprowadzonych przez studenta samodzielnie badań, należy udowodnić postawioną tezę lub przyjęte hipotezy. Zakres badań, jak również wykorzystane metody badawcze mogą być bardzo różne. Więcej na temat badań wykorzystywanych w pracach dyplomowych znajdziesz w zakładce Pisanie prac. W tym miejscu warto jednak nadmienić, że prace empiryczne to prace oparte nie tylko na badaniach ankietowych, ale też wykorzystujące szereg innych metod i technik badawczych. To, że praca nie bazuje na ankietach, nie znaczy, że nie jest ona pracą empiryczną. Typowe prace empiryczne to na przykład prace magisterskie z analizy finansowej oparte na analizach wskaźnikowych, gdzie trzeba wykonać bardzo dużo obliczeń czy też prace wykorzystujące obliczenia statystyczne i modele matematyczne lub ekonometryczne (np. prace z psychologii, pielęgniarstwa, statystyki itp.). Chociaż pisanie prac magisterskich tego typu jest najtrudniejsze, to zdecydowanie łatwo jest je bronić. Wynika to z faktu, że pytania na obronie dotyczą przede wszystkim wyników przeprowadzonych badań i wniosków jakie z nich płyną. Ryzyko pojawienia się pytań związanych ze znajomością literatury przedmiotu jest tu znacznie mniejsze niż w przypadku innych prac, a jeśli już takie pytania się pojawią zawsze można odnieść się do badań własnych.

Kolejny rodzaj prac magisterskich to prace przeglądowe. Nie oznacza to, że są one całkowicie pozbawione badań. W tym wypadku wykorzystuje się tak zwane metody badań wtórnych, czyli przede wszystkim analizę dokumentów źródłowych związanych z tematyką pracy. W tym wypadku wkład własny autora polega na krytycznej analizie wyników badań innych autorów I wskazaniu własnych wniosków. W przypadku pewnych kierunków takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo i kierunki pokrewne oprócz analizy dokumentów źródłowych metodom badań w pracach przeglądowych może być też analiza doktrynalna zwana też analizą aktów prawnych. Może ona występować jako metoda pomocnicza, uzupełniająca analizę dokumentów lub jako główna metoda badań (przede wszystkim na kierunkach takich jak prawo lub administracja).

Najrzadziej występujący typ prac magisterskich to prace opisowe. Podstawową metodą pracy badawczej jest w tym wypadku krytyczna analiza specjalistycznej literatury przedmiotu. Badawczy wkład własny w studenta jest zatem znikomy i opiera się on jedynie na wyciągnięciu wniosków z powyższej analizy, zaś celem tej pracy jest uporządkowanie własnej wiedzy i wykazanie się znajomością zagadnień z literatury podczas obrony. Chociaż tego typu pracy jest stosunkowo łatwo napisać, to zdecydowanie trudniej jest je obronić, gdyż znajomość literatury związanej z tematem pracy musi być naprawdę bardzo dobra.

Ile stron powinna mieć praca magisterska?

Obszerność pracy magisterskiej zależy tak naprawdę od wymagań uczelni i preferencji promotora, może być zatem znacznie zróżnicowana. Najczęściej przyjmuje się jednak, że praca magisterska powinna liczyć nie mniej niż 60 stron (zwykle jednak nie uwzględnia się tutaj stron technicznych takich jak strony tytułowe, oświadczenia, streszczenia, spis treści, spis ilustracji, bibliografia itp.). Występują oczywiście prace mniej obszerne, liczące 50 a czasem nawet 40 stron, jednak należą one do rzadkości. Zwykle takie małe prace magisterskie są dopuszczalne w sytuacji, kiedy ich tematyka dotyczy bardzo wąskiego zakresu zagadnień. Przykładowo 40 stron może liczyć praca na kierunku prawo, której temat dotyczy jakiegoś pojedynczego artykułu i źródeł na ten temat jest bardzo mało, co powoduje, że nie da się bardziej rozwinąć tematu.

Jeśli natomiast chodzi o górną granicę liczby stron pracy magisterskiej, co prawda ograniczeń nie ma, jednak preferuje się prace o objętości do maksymalnie 100 stron. Chodzi o to, że promotorzy i recenzenci niechętnie sprawdzają tak duże prace, jest to bowiem czasochłonne.

Średnia objętość pracy magisterskiej to około 70 - 80 stron. W tej sprawie warto zawsze jednak skonsultować się z promotorem i zapytać jakie ma wymagania. Niektórzy promotorzy preferują prace mniej obszerne, ale zawierające konkretne analizy, inni są nastawieni na duże prace, stojąc na stanowisku, praca magisterska wymaga obszernej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzenia badań.

Ile czasu potrzeba na napisanie pracy magisterskiej?

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac magisterskich jest zajęciem czasochłonnym. Nie da się napisać pracy magisterskiej w tydzień. Nawet wykwalifikowany pracownik naukowy, mający na swoim koncie wiele poważnych osiągnięć i prac naukowych potrzebuje na to minimum 3 tygodni. W przypadku firm świadczących usługi w pomocy w pisaniu prac możliwe są co prawda pewne triki skracające powstanie pracy magisterskiej, polegające na przykład na powołaniu całego zespołu pracowników naukowych do stworzenia jednej pracy, tym niemniej nie jest to rozwiązanie polecane z różnych względów. Zazwyczaj odradzamy klientom takie rozwiązania, szukając innych sposobów na bardziej racjonalne podejście do terminów.

Pisanie pracy magisterskiej warto zatem odpowiednio zaplanować. Przyjmuje się, że napisanie pracy magisterskiej przez studenta trwa minimum 2 semestry, zakładając, że pracuje on regularnie nad tekstem i systematycznie omawia efekty pracy z promotorem.

Osoby zajmujące się profesjonalnym pisaniem tekstów naukowych są w stanie wykonać tego typu opracowania zdecydowanie szybciej, nawet w ciągu kilku tygodni. Tym niemniej, jeżeli zamierzamy korzystać z tego rodzaju pomocy, lepiej nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę, gdyż w okresach wzmożonego popytu w renomowanych serwisach ekspresowe terminy mogą nie być dostępne.

Czy praca magisterska musi mieć badania?

Przyjmuje się, że pisanie prac magisterskich wymaga zastosowania przynajmniej jednej metody badawczej. Badania nie muszą mieć charakteru empirycznego, jednak w jakimś zakresie muszą wystąpić. Najprostszą metodą badań jest analiza krytyczna literatury przedmiotu (zobacz prace opisowe powyżej). Wśród innych łatwych metod badania można wskazać analizę dokumentów źródłowych, analizę doktrynalną czy studium przypadku.

Pamiętajmy, że badania to nie tylko metody kwestionariuszowe oparte na niezwykle popularnych ankietach, ale cały szereg innych metod badawczych. O ile zatem nie każda praca magisterska musi mieć badania ankietowe, to jednak jakieś badania muszą w niej być.

Ile ankiet trzeba mieć to badania w pracy magisterskiej?

Pytanie to ma sens tylko wtedy, jeśli temat pracy wymaga badań kwestionariuszowych. Zakładając, że w pracy magisterskiej pojawią się badania ankietowe, należy uwzględnić odpowiednią wielkość próby badawczej. Pisanie prac magisterskich wiąże się z rozmaitą tematyką, co będzie przekładało się na różnego rodzaju grupy respondentów. Podstawowy podział prób badawczych pozwala wyróżnić:

 • próbę losową
 • próbę celowaną

Jeżeli badania są prowadzone na szerokiej populacji bez uwzględnienia jakichś określonych cech demograficznych lub innych mamy do czynienia z próbą losową. W takim wypadku minimalna liczba respondentów reprezentatywna statystycznie to co najmniej 50 osób. Jest to oczywiście minimum, natomiast wielu promotorów wymaga, aby w przypadku prób losowych liczba ta wynosiła co najmniej 100.

Jeśli badania dotyczą populacji dobranej według jakiegoś kryterium cech demograficznych lub innego, wówczas mówimy o próbie celowej lub celowanej. W takim wypadku minimum statystycznie reprezentatywne to 30 osób, zaleca się, jednak, aby próba taka liczyła co najmniej 50 osób.

Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji badań ankietowych, chętnie pomożemy – skontaktuj się

Z czego składa się praca magisterska?

Pisanie prac magisterskich wymaga zachowania określonej struktury tekstu. Standardowo w pracy magisterskiej należy zawrzeć następujące elementy:

 • Stronę tytułową

 • Spis treści

 • Spis ilustracji

 • Wstęp (wprowadzenie)

 • Rozdziały podzielone na podrozdziały i podpunkty

 • Zakończenie

 • Bibliografię

 • Aneks (opcjonalnie), w którym znajdą się różne załączniki.

Właściwa część pracy magisterskiej, a więc jej rozdziały mogą zawierać część teoretyczną, metodologiczną i badawczą. Tak się dzieje w przypadku prac empirycznych. W przypadku prac poglądowych i opisowych ten podział nie zostanie zachowany, natomiast elementy metodologiczne powinny zostać opisane we wstępie.

Ile przypisów powinna mieć praca magisterska?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile przypisów powinna mieć praca magisterska. Zależy to od tematu, dostępności literatury, tego czy praca ma charakter empiryczny czy poglądowy lub opisowy oraz innych czynników. Przyjmuje się, że w przypadku rozważań teoretycznych powinno umieścić się minimum 2 - 3 przypisy na stronie. W przypadku przeglądu definicji przypisów oczywiście będzie więcej, natomiast w przypadku rozwijania jakiegoś wątku lub zagadnienia przypisów może być nieco mniej.

W części badawczej, w której opisujemy nasze wyniki badań, przypisy zazwyczaj nie występują, gdyż nie odnosimy się do źródeł zewnętrznych, a tekst zawiera nasze własne przemyślenia i rozważania.

Prace poglądowe i opisowe będą miały niewątpliwie więcej przypisów niż prace badawcze. Wynika to z faktu, że w przypadku tego typu prac od pierwszej do ostatniej strony cały czas pracujemy na źródłach. W pracach badawczych znaczna ich część jest pozbawiona przypisów, więc globalnie będzie ich mniej.

Ile książek powinna mieć bibliografia w pracy magisterskiej?

Pisanie prac magisterskich wymaga wykorzystania literatury fachowej. Tym niemniej, podobnie jak w przypadku przypisów, również i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ile książek należy wykorzystać w bibliografii. Liczba wykorzystanych źródeł literatury naukowej zależy przede wszystkim od tematu pracy i jej charakteru. Im bardziej opisowa praca, tym więcej źródeł do wykorzystania. W pracach badawczych wykorzystuje się znacznie mniej źródeł, gdyż znaczną ich część stanowią własne rozważania opisujące badania.

Uczelnie i promotorzy niekiedy podają jednak pewne minima, jakie muszą spełniać prace magisterskie. Chociaż wymagania te mogą być różne, przyjmuje się, że dolna granica to co najmniej 20 źródeł literaturowych. W praktyce zwykle bibliografia jest znacznie bardziej rozbudowana. Typowa bibliografia pracy magisterskich liczy 30-40 źródeł. W przypadku naszych opracowań bibliografia pracy magisterskiej liczy kilkadziesiąt pozycji, a często można spotkać się z takimi, które liczą ponad 100.

Ile kosztuje praca magisterska?

Pisanie prac magisterskich jest zajęciem czasochłonnym, oznacza to, że wzorce prac pisane od podstaw nie mogą kosztować kilkuset złotych. Na ceny prac magisterskich wpływa wiele czynników, takich jak ich tematyka, dziedzina, której dotyczą, koszt wynagrodzeń redaktorów wyspecjalizowanych w określonych kierunkach studiów, skala i zakres badań, czas wykonania zamówienia oraz inne czynniki.

Sprawia to, że każdy opracowanie pracy magisterskiej wyceniamy indywidualnie. Ceny zaczynają się od pułapu 1200 zł w przypadku niewielkich rozmiarów prac poglądowych i opisowych. Prace badawcze, empiryczne o większej objętości, będą droższe i ich ceny oscylują w okolicy 2000 zł plus koszt badań. W celu zapoznania się z cenami poglądowymi zapraszamy do zakładki Cennik. Można tam też dokonać indywidualnej wyceny pracy.

Pisanie prac magisterskich. Jak zamówić pracę magisterską?

Aby zamówić pracę magisterską (wzór), należy najpierw ją ocenić. W tym celu trzeba wejść w zakładkę Cennik i kliknąć przycisk Wyceń pracę. Po otrzymaniu dokładnych informacji sporządzimy kosztorys oraz prześlemy umowę i warunki gwarancji. Umowę wystarczy wypełnić i wraz z innymi wymaganymi dokumentami przesłać ją do nas e mailem. Kiedy potwierdzimy przyjęcie zamówienia, zostanie ono przekazane redaktorowi do realizacji i pozostaje czekać na efekty jego pracy. Rozliczenie za wykonane usługi następuje przy odbiorze zamówienia.

 

Pisanie prac magisterskich – często zadawane pytania

Wyceń pracę bez zobowiązań

Dowiedz się więcej

 

 1. Gwarancja oryginalności pracy
 2. Gwarancja zachowania terminu
 3. Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej
 4. Gwarancja zachowania wymagań technicznych i edytorskich
 5. Gwarancja darmowych poprawek w przypadku uwag Klienta
 6. Gwarancja stałej ceny, nawet jeśli tekst wyjdzie nieco większy niż zaplanowano
 7. Gwarancja realizacji usługi według wytycznych zawartych w umowie
 8. Gwarancja poufności
 9. Gwarancja najlepszej relacji jakości w stosunku do ceny na rynku

 

Zobacz szczegóły:

 

Gwarancja oryginalności pracy

Pisanie prac magisterskich wymaga zachowania należytej staranności, tak aby stworzona praca nie mogła być posądzona nawet o przypadkowy plagiat. Wszystkie nasze teksty sprawdzamy w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl, który jest obecnie najbardziej zaawansowanym systemem tego typu na rynku. Chociaż wygenerowanie takiego raportu nie jest tanie, daje on pełną gwarancję, że praca, która trafia do Klienta nie okaże się plagiatem.

Wszyscy nasi redaktorzy i pracownicy naukowi przechodzą ponadto odpowiednie szkolenia pod kątem dostosowania sposobu pisania do systemów antyplagiatowych. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, kiedy oryginalnie napisana praca mogłaby być posądzony o plagiat w wyniku nieprawidłowo działającego systemu uczelnianego. System, z którego korzystają uczelnie (JSA) jest niestety bardzo niskiej jakości, z ich punktu widzenia ma jednak jedną zaletę – jest darmowy, a dokładniej finansowany z pieniędzy podatników. JSA brakuje wielu funkcji, które posiadają profesjonalne systemy komercyjne, co może powodować generowanie fałszywie dodatnich wyników plagiatu. W  sytuacji, kiedy promotor nie wywiąże się ze swoich obowiązków i ręcznie nie wykluczy zapożyczeń uprawnionych może dochodzić do błędów w raporcie. Staramy się zabezpieczać Klientów przed takimi nieprzyjemnościami. Szkolimy naszych redaktorów pod kątem tego typu sytuacji, aby od razu prace były pisane w taki sposób, który jest odporny na błędy JSA i zaniechania promotorów.

 

Gwarancja zachowania terminu

Pisanie prac magisterskich wymaga zachowania terminowości. Klienci sięgają po pomoc w pisaniu prac w sytuacji, kiedy terminy są zbyt krótkie, aby sami mogli uporać się z wyzwaniem napisania pracy. W przypadku tego typu usług bardzo ważna jest zatem terminowość. Termin wykonania opracowania jest zagwarantowany w umowie i nieprzekraczalny.

 

Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej

Pisanie prac magisterskich wymaga zachowania znacznie wyższej jakości merytorycznej niż w przypadku innych opracowań. Konieczne jest użycie znacznie większej liczby źródeł niż w przypadku prac zaliczeniowych czy licencjackich, jak również przeprowadzenie badań o znacznie wyższym stopniu trudności. Wymaga to umiejętności pracy z wieloma źródłami, co jest konieczne do przeprowadzenia krytycznej analizy literatury przedmiotu, a także dobrej znajomości procedur metodologicznych, niezbędne do prawidłowej organizacji badań i opracowania ich wyników. Pamiętać należy, że badania to nie tylko ankiety, ale cała inna paleta metod i procedur badawczych (więcej na ten temat w sekcji Pisanie prac).

Wszyscy nasi redaktorzy i pracownicy naukowi mają odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie. Możemy zatem zapewnić gwarancję najwyższej jakości merytorycznej wszystkich prac magisterskich. Jest ona zagwarantowana w umowie, a w przypadku, gdyby Klient nie był zadowolony z efektów (co praktycznie się nie zdarza) ma on prawo do darmowych poprawek.

 

Gwarancja zachowania wymagań technicznych i edytorskich

Prace magisterskie muszą spełniać określone wymagania techniczne i edytorskie. Najczęściej stosowany format to czcionka Times New Roman o rozmiarze 12 dla tekstu głównego i 10 dla przypisów dolnych. Nagłówki rozdziałów ich podpunktów są wykonywane automatycznie, przy czym ich wielkość to odpowiednio 16 lub 14 dla tytułów rozdziałów oraz 14 lub 13 dla podpunktów w rozdziałach.

Pisanie prac magisterskich wymaga zachowania określonej estetyki, co wiąże się z wymogami technicznymi i edytorskimi. W naszych pracach stosujemy format ogólnopolski, obowiązujący w przypadku 99% uczelni, jeśli natomiast odbiega on od wymagań konkretnego Klienta, można dodatkowo domówić przeformatowanie pracy na inny standard, na przykład z przypisami APA harvardzkimi lub Vancouver.

 

Gwarancja darmowych poprawek w przypadku uwag Klienta

Specyfika usług pisania tekstów na zamówienie wiąże się z tym, że nawet przy zachowaniu najwyższej jakości i należytej staranności mogą pojawić się pewne uwagi, które wynikają nie z niskiej jakości opracowania, ale z subiektywnych różnic dotyczących koncepcji opracowania jakiegoś tematu. Pisanie prac magisterskich nie jest w tym wypadku wyjątkiem. Każdy temat można opracować na wiele sposobów, stąd też mogą się pojawić różnego rodzaju uwagi czy rozbieżności koncepcyjne.

Bardzo ważna jest zatem ścisła współpraca między Klientem a redaktorem na każdym etapie tworzenia tekstów. Pisanie prac magisterskich zawsze rozpoczynamy od dokładnego ustalenia planu pracy z Klientem. Nawet jeśli posiada on własny plan, warto go przedyskutować i potwierdzić, że praca ma mieć dokładnie taką strukturę. W planach przygotowywanych przez studentów często pojawiają się błędy, przeoczone lub celowo ignorowane przez promotorów (żeby dać nauczkę studentowi), dlatego też na tym etapie należy je wyeliminować.

Po dokładnym ustaleniu planu pracy i potwierdzeniu przez Klienta jego ostatecznej wersji przystępujemy dopiero do właściwego pisania pracy magisterskiej. Eliminuje to konieczność późniejszego poprawiania lub zmieniania dużych części pracy, a ewentualne poprawki, jeśli w ogóle wystąpią (co zdarza się niezwykle rzadko), mają jedynie kosmetyczny charakter. Poprawki staramy się wprowadzać jak najszybciej, w miarę najbliższych wolnych terminów. Jest to usługa nieodpłatna zagwarantowana w umowie.

 

Gwarancja stałej ceny, nawet jeśli tekst wyjdzie nieco większy niż zaplanowano

Gwarancja stałej ceny jest niewątpliwie jedną z najważniejszych gwarancji finansowych, jakiej udzielamy Klientom. Oznacza ona, że cena podana w umowie, ustalona na podstawie kosztorysu, nie ulegnie zmianie, nawet jeśli praca wyjdzie znacząco obszerniejsza niż pierwotnie założono. Można sobie zatem spokojnie zaplanować wydatki tak, aby bez problemu rozliczyć się za wykonanie usługi przy odbiorze zamówienia.

Gwarancja tę wprowadziliśmy na podstawie obserwacji rynkowych konkurencyjnych serwisów i osób oraz komentarzy ich niezadowolonych Klientów, którzy rozliczali się od strony, natomiast prace rozrastały się do ogromnych i niepotrzebnych rozmiarów, co generowało znacznie wyższe koszty.  Przykładowo: ktoś, kto pierwotnie zamawiał pracę na 30 stron musiał zapłacić za 50 lub 60, słysząc w odpowiedzi, że pisanie prac magisterskich to coś, czego nie da się zaplanować co do strony i taka praca po prostu wyszła.

U nas takich nieuczciwych praktyk nie stosujemy. Przyjmujemy określone przedziały tekstu, z dokładnością do 10 stron. Klient ma zagwarantowane w umowie, że praca będzie liczyła nie mniej stron niż ustalone, ale jeżeli wyjdzie nieco obszerniejsza, nie będzie musiał za nic dopłacać.

 

Gwarancja realizacji usługi według wytycznych zawartych w umowie

Pisanie prac magisterskich musi odbywać się według dokładnych wytycznych i wymagań Klienta. To właśnie On wie najlepiej, jakiego zakresu pomocy oczekuje, a naszym zadaniem jest jedynie dostosować się do Jego wymagań i spełnić je w jak najszerszym zakresie.

Przed podpisaniem każdej umowy ustalamy z Klientem szczegółowe wytyczne, które są zapisane w formularzu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy. Jest to bardzo ważny dokument, gdyż stanowi on podstawę udzielenia wszelkich gwarancji dotyczących zgodności wykonania zamówienia z wyrażonymi przez Klienta oczekiwaniami. Gdyby wystąpiły jakiekolwiek odchylenia w tym zakresie, jesteśmy zobowiązani poprawić je nieodpłatnie.

 

Gwarancja poufności

Gwarantujemy, że wszelkie dane osobowe, jak również informacje uzyskane np. w toku badań nie są udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom. Dane osobowe zawarte w umowach archiwizujemy jedynie do celów podatkowych (jako firma mamy obowiązek przechowywać te dane przez okres 5 lat) i w związku z koniecznością obsługi zamówienia. Przekazanie pewnych danych jest jednak konieczne, choćby po to, aby umowa była ważna z punktu widzenia prawa (a zatem, żeby Klient mógł korzystać z różnych przywilejów konsumenckich) oraz, aby można było udzielić imiennej licencji na wykorzystanie materiałów przez konkretnego Klienta i gwarancji, że praca nie będzie wykorzystana przez nikogo innego.

 

Gwarancja najlepszej relacji jakości w stosunku do ceny na rynku

Prowadzimy regularne badania rynku w celu zapewnienia najlepszej relacji jakości w stosunku do ceny. Nie twierdzimy, że nasze ceny są najniższe na rynku, gdyż można znaleźć tańsze oferty, jednakże o znacznie gorszej jakości usług. Te niskie ceny biorą się często stąd, że konkurencyjne serwisy zatrudniają osoby niekompetentne, które braki nadrabiają godząc się na pracę za dużo niższe stawki wynagrodzenia. Często w przypadku tańszych ofert występują też koszty ukryte, które potem i tak trzeba ponieść, co w efekcie powoduje, że usługa będzie relatywnie droższa.

Staramy się zawsze zapewnić jak najlepszą relację jakość – cena. Należy pamiętać, że pisanie prac magisterskich wymaga określonej wiedzy i umiejętności. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia redaktorów o wysokich kompetencjach, którzy tworzą wysokiej jakości teksty, nie wymagające poprawiania błędów merytorycznych, rzeczowych lub innych. Taki pracownik oczekuje jednak wynagrodzenia na godnym poziomie.

Nasze relatywnie niskie ceny wynikają z wysokiej pozycji na rynku, dzięki czemu nie musimy ponosić ogromnych kosztów na reklamę, gdyż Klienci sami nas sobie polecają. Nasza długoletnia obecność na rynku i wysokiej jakości usługi polecane na wielu polskich forach powodują też wysokie pozycje w wyszukiwarkach, co stanowi darmową promocję. Nasze oszczędności wynikają zatem z niskich kosztów marketingowych, nie zaś z oszczędności na jakości kadr. Dzięki temu zapewniamy najlepszą relację jakości w stosunku do ceny.

 

W ramach naszej umowy otrzymasz 9 gwarancji. Są to:

Pisanie prac magisterskich bez plagiatu

Kontakt

Pisanie prac magisterskich

Oferujemy pomoc w pisaniu prac magisterskich z 84 kierunków studiów. Nasze prace są pisane od podstaw, bez plagiatu i zawsze najwyższej jakości. Nie pobieramy przedpłat. Zapewniamy umowę i gwarancję.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo