Wyceń pracę bez zobowiązań

Dowiedz się więcej

Pisanie projektów dyplomowych – często zadawane pytania

Projekt dyplomowy a praca dyplomowa

 

Spis treści

Projekt dyplomowy a praca dyplomowa - różnice

Projekt dyplomowy – cechy szczególne

Projekt dyplomowy – novum czy tuning?

 

Projekt dyplomowy a praca dyplomowa - różnice

Przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na to, że projekt dyplomowy różni się od typowej pracy dyplomowej głównie tym, że nie musi to być praca indywidualna.
O ile praca dyplomowa to zawsze dzieło pojedynczego studenta, o tyle projekt może być tekstem wieloosobowego autorstwa (chociaż tak być nie musi, często projekty dyplomowe są też realizowane w pojedynkę). Jeśli zbiorą się zatem osoby na jednym roku, zainteresowane podobnym problemem, mogą one wspólnie opracować projekt dyplomowy.
W tym drugim przypadku praca może postępować sprawniej, jednak stanie się tak tylko wówczas, gdy spełnione będą takie warunki jak:

  • odpowiedni podział pracy,

  • właściwe koordynowanie pracy,

  • sukcesywność pracy.

Tylko jeśli te warunki zostaną spełnione, możliwe jest wykorzystanie zalet, jakimi odznacza się projekt dyplomowy. Ważne jest, żeby w grupie osób mających przystąpić do wspólnej obrony wydzielić osobę odpowiedzialną za gromadzenie materiałów, za przygotowanie stanu badań, za przeprowadzenie badań, za sporządzenie analizy wyników, za spisanie dyskusji.
W takiej sytuacji projekt dyplomowy powinien być sprawnie sfinalizowany.

Nie zawsze jednak tak się dzieje. Pisanie projektów dyplomowych wymaga zaangażowania wszystkich członków zespołu, a może zdarzyć się, że niektóre osoby nie będą wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. Wówczas zrealizowanie projektu może nie dojść do skutku, a jedynym rozwiązaniem stanie się sięgnięcie po fachową pomoc z zewnątrz.

Projekt dyplomowy – cechy szczególne

Oprócz tego należałoby zauważyć, że projekt dyplomowy tym różni się od typowej pracy dyplomowej tym, że projekt musi mieć charakter pragmatyczny. W praktyce oznacza to, że ma on stanowić rozwiązanie problemu w danej dziedzinie, w danym sektorze rynku,
w danym środowisku społecznym itd. Ostatecznie o tym, czy tak rozumiany projekt dyplomowy spełnia powyższe wymogi, decyduje to, czy wyniki dają się zastosować w danym przedsiębiorstwie, placówce itd. W tym sensie projekt często realizuje się metodą studium przypadku lub eksperymentu, gdyż te dwie metody najlepiej odpowiadają założeniom takiej właśnie formy kończenia studiów dyplomowych. Warto zatem wybrać konkretny przedmiot badań – firmę, placówkę medyczną, społeczność danego osiedla. Następnie należałoby określić:

  • problem badawczy,

  • cele badawcze.

  • metodę.

Tak pomyślany wywód powinien skutkować tym, że projekt skończy się rozwiązaniem problemu, wypracowaniem narzędzia, za pomocą którego podobne problemy dadzą się rozwiązać w szerokiej skali, także przez inne podmioty. Innymi słowy, wyniki badań
i płynące z nich wnioski muszą być użyteczne.

Projekt dyplomowy – novum czy tuning?

Na powyższe pytanie należałoby odpowiedzieć z dużą dozą ostrożności. Jeśli bowiem projekt dyplomowy nie będzie spełniał pewnych wyznaczników, stanie się tylko zwykłą pracą dyplomową… np. wieloosobowego autorstwa. Powstanie wówczas problem proceduralny dla promotora, bardzo dotkliwy dla studentów. W takiej sytuacji projekt może zostać w całości odrzucony, a nikt spośród studentów nie zostanie dopuszczony do obrony. Projekt dyplomowy nie musi być zatem tuningiem pracy dyplomowej, co byłoby ryzykowne, konieczne jest to, by projekt ten autentycznie miał charakter pragmatyczny i naprawdę rozwiązał konkretny problem: ekonomiczny, organizacyjny, społeczny itd. Projekcie należy też wskazać usprawnienia. Autorzy projektu muszą o tym pamiętać i właśnie dlatego konieczne jest to, żeby przede wszystkim precyzyjnie wskazać przedmiot badań i cele. Jeśli następnie autorzy prac będą konsekwentnie przestrzegać planu pracy, ryzyko popełnienia błędu będzie daleko mniejsze. O tym, by nie bać się poważnego błędu i faktycznie stworzyć projekt dyplomowy, inny od pracy dyplomowej, zależy także to, by osoba odpowiedzialna za badania faktycznie pracowała w przy badaniach – obserwowała środowisko, rozdawała ankiety, była współtwórcą strony internetowej itd.

Pisanie prac magisterskich – często zadawane pytania

Wyceń pracę bez zobowiązań

Dowiedz się więcej

Gwarancja oryginalności pracy – wszystkie projekty są pisane od podstaw według wymagań Klienta i zasad metodyki projektowej. Zrealizowane przez nas projekty są sprawdzane pod kątem oryginalności w systemie Plagiat.pl, obecnie najbardziej zaawansowanym systemie antyplagiatowym na rynku. Wraz z projektem klient otrzymuje raport antyplagiatowy oraz instrukcję jego interpretacji.

Gwarancja zachowania terminu – termin jest zagwarantowany w umowie i nieprzekraczalny.

Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej – projekty są opracowywane przez pracowników naukowych mających doświadczenie w metodyce projektowej, wyspecjalizowanych w dziedzinach, których te projekty dotyczą.

Gwarancja zachowania wymagań technicznych i edytorskich – każdy projekt wymaga zachowania określonych standardów technicznych i edytorskich, co wynika z zasad metodyki projektowej. Pisanie projektów dyplomowych wiąże się z koniecznością zachowania wymaganej struktury pracy. Jest to niezbędne, aby praca została przyjęta i pozytywnie oceniona.

Gwarancja darmowych poprawek w przypadku uwag Klienta – nasze projekty dyplomowe są zawsze najwyższej jakości, gdyby jednak Klient miał jakieś uwagi własne, może on je zgłosić, a my wprowadzimy je w ramach gwarancji.

Gwarancja stałej ceny, nawet jeśli tekst wyjdzie nieco większy niż zaplanowano – zdajemy sobie sprawę, że pisanie projektów dyplomowych wymaga zachowania określonych standardów, wyczerpania tematu i rozwiązania problemów badawczych. Takiego przedsięwzięcia nie da się zatem zaplanować co do linijki tekstu. Z drugiej strony jednak mamy świadomość, że Klient musi wiedzieć, ile będzie go kosztowała usługa i na jakie wydatki ma się przygotować. Niedopuszczalne byłoby zatem naliczanie dodatkowych kosztów w sytuacji, kiedy projekt wychodzi obszerniejszy niż zakładano, a to się często zdarza. U nas masz gwarancję stałej ceny, nawet jeśli projekt wyjdzie nieco większy niż pierwotnie zaplanowano.

Gwarancja realizacji usługi według wytycznych zawartych w umowie – pisanie projektów dyplomowych wiąże się z koniecznością zachowania bardzo restrykcyjnych wytycznych, które są warunkiem przyjęcia projektu i pozytywnej oceny. Aby mieć pewność, że wszystko to zostanie zrealizowane stosujemy załącznik do umowy zawierający wszelkie wytyczne od Klienta dla redaktora. Jest on podstawą udzielenia gwarancji na późniejsze nieodpłatne poprawki.

Gwarancja poufności – mamy świadomość, jak bardzo nasi Klienci cenią sobie poufność i prywatność. Z tego względu nie udostępniamy ich danych żadnym zewnętrznym podmiotom ani do celów marketingowych ani innych. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z zasadami RODO, a ich pozyskanie służy jedynie prawidłowej realizacji usługi i udzieleniu imiennej licencji prawnoautorskiej, aby z wykonanych przez nas opracowań można było korzystać legalnie.

Gwarancja najlepszej relacji jakości w stosunku do ceny na rynku – zachowanie najwyższych standardów jakości wiąże się z koniecznością opłacenia wysokiej klasy specjalistów. Staramy się jednak zapewnić najlepszą relację jakości do ceny poprzez oszczędności marketingowe. Dzięki programom lojalnościowym i polecaniu na sobie przez Klientów możemy znacznie obniżyć koszty reklamy, co przekłada się na niższe ceny.

Pisanie projektów dyplomowych - zapewniamy aż 9 gwarancji. Są to:

Pisanie projektów dyplomowych

Kontakt

Pisanie projektów dyplomowych

Oferujemy pomoc w pisaniu projektów dyplomowych z większości kierunków studiów. Projekty tworzymy zgodnie z obowiązującą metodyką projektową, bez plagiatu i zawsze najwyższej jakości. Jakość i poprawki gwarantujemy pisemną umową.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo