Skreślono Cię studentów? Nie panikuj! To nie koniec świata! Zdarza się najlepszym. Podpowiemy, jak rozwiązać ten problem! Cały poradnik znajdziesz pod grafiką.

Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie

Kontakt

Pomoc w pisaniu prac  - całe prace, części teoretyczne, metodologia, badania

Nie zdążysz oddać pracy w terminie? Skorzystaj z fachowej pomocy! Gwarantujemy zachowanie terminów i poprawki za darmo.

Skreślono Cię z listy studentów lub grozi Ci skreślenie? To da się cofnąć! Pomogliśmy już wielu osobom, które dzięki nam są dziś magistrami.

Skorzystaj z kompleksowej pomocy i obroń prace bez stresu!

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo
Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie płacząca studentka
15 listopada 2023

Skreślenie z listy studentów – co zrobić? Jak się odwołać?

 

Spis treści

Skreślenie z listy studentów – co to oznacza?.

Skreślenie z listy studentów – z czego może wynikać?.

Skreślenie z listy studentów z powodów dyscyplinarnych.

Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie – co zrobić?.

Jak umotywować wniosek o ponowny wpis na listę studentów?.

Gdzie złożyć wniosek o ponowny wpis na listę studentów oraz wnioski o przedłużenie terminu złożenia pracy i nowy termin obrony?.

Jak zapobiec skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie?.

Czy można wrócić na studia po skreśleniu z listy studentów?.

Podsumowanie.

 

 

 

Skreślenie z listy studentów – co to oznacza?

Skreślenie z listy studentów może się zdarzyć każdemu. Nawet będąc dobrym studentem mogącym pochwalić się wysokimi ocenami lub stypendium naukowym może się zdarzyć, że zapomnimy złożyć jakiegoś ważnego wniosku lub innego dokumentu na uczelni, co będzie skutkowało właśnie skreśleniem.

W życiu każdego studenta wyższej uczelni taka sytuacja stanowi wyjątkowo traumatyczne przeżycie i ogromny stres. Skreślenie z listy studentów jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu akademickim, ale nie musi oznaczać zakończenia naszej edukacji na uczelni. Nie należy zatem popadać w panikę i rozpacz lub ulegać czarnym myślom, ale zastanowić się, dlaczego doszło do takiej sytuacji i co ona realnie oznacza.

Przede wszystkim skreślenie z listy studentów nie musi oznaczać trwałego relegowania, to znaczy, że niekoniecznie na stałe żegnamy się z uczelnią. Pamiętajmy, że od takiej decyzji możemy się odwołać i najczęściej takie odwołania są rozpatrywane pozytywnie, o ile tylko spełnimy odpowiednie warunki formalne. Zamiast się stresować, powinniśmy zatem zmotywować się do działania, ustalić przyczynę zaistniałego stanu rzeczy i podjąć odpowiednie kroki formalne w celu przywrócenia nas na listę studentów.

 

Skreślenie z listy studentów – z czego może wynikać?

Aby rozwiązać problem skreślenia z listy studentów należy najpierw ustalić jego przyczynę. Bardzo często może ona być błaha, a sam problem łatwy do rozwiązania. Wiele dziekanatów stosuje takie rozwiązanie, aby zmotywować studentów do terminowego składania różnych dokumentów i załatwiania spraw formalnych w wyznaczonym terminie. Chociaż może to wydawać się okrutne, duże uczelnie akademickie stosują takie praktyki zwłaszcza w odniesieniu do studentów najmłodszych roczników (pierwszy rok). Regulaminy studiów są wówczas tak skonstruowane, że niedopełnienie pewnych formalności skutkuje automatycznym skreśleniem z listy studentów, ale po ich dopełnieniu w większości przypadków można być przywróconym do statusu studenta, o ile spełnimy odpowiednie warunki. Jako ekstremalny przykład takich praktyk można wskazać niektóre wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego, które potrafią skreślić ponad 90 % swoich studentów pierwszego semestru, z powodu niezłożenia jakichś oświadczeń lub wniosków. Po dopełnieniu formalności studenci są oczywiście natychmiast przywracani na listę, gdyż uczelnia nie ma interesu w tym, aby z powodu niedostarczenia jakiegoś „druczka” pozbywać się prawie wszystkich studentów. Statystycznie, jest to najczęstsza przyczyna skreślenia z listy studentów, szczególnie w przypadku dużych państwowych uczelni. Skreślenie z listy studentów to zatem nie koniec świata, a jedynie „straszak” wykorzystywany wobec studentów najczęściej pierwszego roku, aby zmotywować ich to terminowego załatwiania formalności na uczelni. Po takim doświadczeniu już niewątpliwie będą pamiętać, żeby nie zalegać z formalnościami.

Inną przyczyną skreślenia z listy studentów mogą być problemy z wynikami akademickimi. Brak uzyskania zaliczeń przedmiotowych, zaległości z egzaminami czy brak zaangażowania w zajęcia to czynniki, które mogą skutkować decyzją o skreśleniu studenta z listy. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Aby doszło do relegowania, student nie tylko musi mieć naprawdę fatalne wyniki w nauce, ale też nie wykazywać zaangażowania, aby je poprawić. Pamiętajmy, że dochody uczelni zależą od tego, ilu studentów na niej studiuje. Oznacza to, że zarówno wykładowcy, jak i władze uczelni, będą dokładali wszelkich starań, aby studentów u siebie zatrzymać jak najdłużej. Statuty uczelni i regulaminy studiów przewidują zatem odpowiednie rozwiązania umożliwiające studentom uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów w różnych trybach poprawkowych, aby mogli oni zdobyć odpowiednią ilość punktów ECTS w wymaganym ustawowo czasie, żeby nie musiało się to zakończyć skreśleniem z listy studentów.

Słabe wyniki w nauce są zatem rzadką przyczyną skreślenia z listy studentów, a jeśli już do niego dojdzie, stosunkowo łatwo tę sytuację cofnąć poprzez złożenie odpowiednich wniosków i odwołań.

Można wskazać jeszcze na dwa inne powody skreślenia z listy studentów. Pierwszy z nich to nieoddanie pracy dyplomowej w terminie. Przy zachowaniu pewnych wymagań formalnych jednak nawet w tym wypadku można zostać przywróconym na listę studentów. Z kolei drugi przypadek to skreślenie z listy studentów z powodów dyscyplinarnych, co jest sytuacją znacznie poważniejszą i trudniejszą do odwrócenia. Ze względu na to, że oba te przypadki są dość szczególne i skomplikowane warto omówić je nieco dokładniej.

 

Skreślenie z listy studentów z powodów dyscyplinarnych

Skreślenie z listy studentów może też wynikać z powodów dyscyplinarnych. Jest to najpoważniejsza przyczyna skreślenia z listy studentów, skutkująca postępowaniem dyscyplinarnym, co wynika bezpośrednio z art. 307 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z rzeczonym przepisem do skreślenia z listy studentów dochodzi w wyniku przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, które wszczyna się „za naruszenie przepisów obowią­zujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta”. O dalszej przyszłości studenta decyduje wówczas komisja dyscyplinarna, która na podstawie jego wyjaśnień podejmuje decyzję w sprawie ewentualnego usunięcia z uczelni.

W praktyce takie sytuacje występują niezwykle rzadko i najczęściej dotyczą udowodnienia studentowi plagiatu (odpowiedzialność karna na podstawie artykułu 272 kodeksu karnego, czyli poświadczenie nieprawdy w kwestii autorstwa pracy).

Chociaż formalnie od decyzji komisji można się odwołać, pozytywne rozpatrywanie takich odwołań ma miejsce niezwykle rzadko.

Lepiej zatem nigdy nie dopuszczać do sytuacji, które mogłyby prowadzić do tak negatywnych konsekwencji. Zdarza się bowiem, że studenci którym kończą się terminy złożenia pracy dyplomowej, w desperacji korzystają z nieuczciwych ofert pomocy w pisaniu prac. O ile w uczciwych serwisach pomocowych, sprawa zostaje przedstawiona jasno, że w ciągu kilku dni nie da się napisać rozbudowanej, badawczej lub projektowej pracy dyplomowej, jednak nieuczciwe osoby lub serwisy, nastawione wyłącznie na zysk, zapewnią studenta, że w tak krótkim czasie pracę otrzyma. Nie poinformują jednak, że nie jest to praca oryginalna lub napisana przez sztuczną inteligencję, a jej złożenie jako własnej będzie skutkowało nie tylko wykryciem plagiatu, ale też bardzo poważnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi i karnymi z nieodwołalnym skreśleniem z listy studentów włącznie.

Zamiast zatem ufać takim nieuczciwym ofertom, lepiej skorzystać z darmowej porady prawnej eksperta, który pomoże napisać wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej i przesunięcie terminu obrony w zależności od potrzeb.

Jeśli zostałeś skreślony z listy studentów z powodów dyscyplinarnych, a przyczyną było oddanie splagiatowanej pracy, skontaktuj się z naszym działem prawnym. Spróbujemy pomóc. Poradnictwo jest bezpłatne – kontakt

 

Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie – co zrobić?

Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie jest poważnym krokiem, który może, chociaż nie musi, oznaczać poważne konsekwencje dla dalszej ścieżki edukacyjnej danego studenta. Nie ulega wątpliwości, że jest to sytuacja bardzo poważna i nie można pozostawić biegu wydarzeń samym sobie. Nieoddanie pracy dyplomowej w terminie oznacza, iż student nie spełnił jednego z kluczowych warunków ukończenia studiów, tj. obrony pracy dyplomowej, co może prowadzić do formalnego wykluczenia go z grona studentów uczelni. Z tego względu niezbędne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań, aby problem ten rozwiązać i nie zaprzepaścić w ten sposób wielu lat wcześniejszej edukacji.

Najgorsze, co w tej sytuacji można zrobić, to nie robić nic. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, wówczas skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie będzie oznaczało, że student nie uzyska stopnia lub tytułu akademickiego związanego z danym kierunkiem lub etapem studiów. W praktyce oznacza to zmarnowanie wielu lat nauki i utratę możliwości korzystania z przywilejów związanych z posiadaniem dyplomu ukończenia uczelni wyższej (np. możliwość podjęcia pracy w określonych dziedzinach, zdobywania specjalistycznych stanowisk, awansu zawodowego itp.). To także marnotrawstwo pieniędzy, które wydano na studia. Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie może prowadzić do zaprzepaszczenia swojej kariery zawodowej i negatywnych konsekwencji emocjonalnych, takich jak frustracja, smutek czy poczucie porażki. Ponadto może wpływać na relacje społeczne.

Co zatem zrobić? Aby do tych wszystkich przykrych konsekwencji nie doszło, należy podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia statusu studenta i uzyskania możliwości obrony pracy dyplomowej w nowym terminie. W tym celu należy złożyć odpowiednie wnioski formalne:

Jak widać, należy złożyć cztery wnioski. Pierwszy krok to wniosek o ponowny wpis na listę studentów. Kiedy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, uczelnia musi przydzielić nam ponownie promotora. Z formalnego punktu widzenia bowiem po skreśleniu z listy studentów dotychczasowy promotor przestał pełnić swoje obowiązki. Konieczne jest zatem ponowne wyznaczenie promotora. Kolejny krok to wypełnienie wniosku o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Z reguły wymagane jest dołączenie do niego opinii promotora, który określi, na ile prawdopodobne jest, że student w wyznaczonym terminie nie będzie w stanie napisać pracę. Po pozytywnym rozpatrzeniu tego podania można złożyć wniosek o ustalenie nowego terminu obrony.

 

Jak umotywować wniosek o ponowny wpis na listę studentów?

Każdy z wniosków związanych z ponownym wpisem na listę studentów trzeba odpowiednio umotywować. Ze względu na największą powagę sytuacji, gdy skreślenie z listy studentów nastąpiło w wyniku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie skupimy się właśnie na tym przypadku. We wniosku o ponowny wpis na listę studentów oraz we wnioskach o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i o ustalenie nowego terminu obrony należy powołać się na czynniki niezależne od studenta. To, że doszło do niezłożenia pracy dyplomowej w terminie wyznaczonym przez uczelnię musi być usprawiedliwione obiektywnymi czynnikami, na które nie mamy wpływu. To bardzo ważne! Muszą to być okoliczności faktycznie istotne, a nie lenistwo czy nieumiejętność zarządzania czasem.  Przykładowo zatem, nie ma sensu pisać, że nie złożyło się pracy dyplomowej w terminie z powodu podjęcia pracy zawodowej lub obłożenia obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, gdyż nie jest to czynnik, na który nie mamy wpływu. To jest tylko nieumiejętność zarządzania czasem. Na etapie edukacji wyższej każdy powinien już bowiem umieć takie elementy zaplanować, więc tak umotywowany wniosek może spotkać się z odmową. Czynnikami, na które warto się powołać w aspekcie łączenia studiów z pracą zawodową, może być natomiast niespodziewana delegacja służbowa, lub konieczność przejęcia zastępstwa za chorego kolegę z pracy, co wiązałoby się z dodatkowymi nadgodzinami i niemożliwością poświęcenia czasu, jakim normalnie byśmy dysponowali. W takiej sytuacji warto poprosić pracodawcę o odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego będziemy w stanie udowodnić, sytuacja ta miała charakter nagły i niezależny od nas samych, uniemożliwiając nam pisanie pracy według przyjętego wcześniej harmonogramu.

Inna sytuacja, na którą można się powołać, to choroba własna lub członka rodziny, nad którym sprawujemy opiekę. W tym wypadku również warto dysponować odpowiednimi zaświadczeniami, które dołączymy do wniosków.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich zaświadczeń w sprawach, o których pisaliśmy wcześniej, w niektórych przypadkach można powołać się na nieprzewidziane okoliczności związane z prowadzeniem badań do pracy dyplomowej. W przypadku prac, w których część badawczą stanowi studium przypadku firmy lub innej organizacji i konieczna jest analiza odpowiednich dokumentów źródłowych, można powołać się na opóźnienia w pozyskaniu tych dokumentów niezależne od nas (np. odmowa dostępu do określonych dokumentów, opóźnienia w udostępnieniu danych itp.). Z kolei, jeśli prowadzimy badania kwestionariuszowe na dużych próbach losowych lub próbach celowych można powołać się na opóźnienia wypełnianiu ankiet przez respondentów lub trudności związane z dotarciem do próby celowej.

Niezależnie na jakie argumenty się powołamy, we wnioskach składanych uczelni należy koniecznie podać przewidywany termin ukończenia pracy dyplomowej. Warto również wykazać, że postępy w pisaniu pracy są już zaawansowane, a opóźnienie wynikało jedynie z czynników losowych, niezależnych od nas oraz nadmienić, że problem ten został już rozwiązany i dalsze opóźnienia nie będą miały miejsca.

Do rozpatrzenia wniosków o przywrócenie statusu studenta oraz o przedłużenie terminu złożenia pracy i obrony bardzo często konieczna jest opinia promotora. Zawsze zatem warto zadbać o dobre relacje z tą osobą, aby w tak trudnej sytuacji była chętna nam pomóc.

Maksymalny termin przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej może wynosić nawet 3 miesiące. Warto jednak wskazać znacznie krótszy termin, gdyż wówczas nasze wnioski będą bardziej wiarygodne i jest większe prawdopodobieństwo, że zostaną rozpatrzone pozytywnie. Najlepiej poprosić o 2-3 tygodniowe wydłużenie terminu.

Potrzebujesz darmowej porady prawnej w zakresie skreślenia z listy studentów i przywrócenia statusu studenta? Skontaktuj się z naszym ekspertem. Porada jest bezpłatna – kontakt

 

Gdzie i jak złożyć wniosek o ponowny wpis na listę studentów oraz wnioski o przedłużenie terminu złożenia pracy i nowy termin obrony?

Wnioski z reguły składa się w dziekanacie lub w wersji elektronicznej przez stronę uczelni. W zależności od organizacji pracy uczelni należy je zaadresować do dziekana wydziału, dziekana do spraw naukowych lub rektora. Warto upewnić się w dziekanacie, do kogo powinien być zaadresowany taki wniosek, aby nie został on odrzucony z przyczyn formalnych.

Z doświadczenia naszych ekspertów pomagających studentom w takich sytuacjach wynika, że dobrze umotywowane wnioski są zawsze rozpatrywane na korzyść studenta. Skreślenie z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie nie jest bowiem nieodwracalne. Po spełnieniu odpowiednich formalności można wrócić na uczelnię i obronić pracę dyplomową, nawet na ocenę bardzo dobrą.

Po takich przeżyciach wielu studentów jest jednak w bardzo złym stanie emocjonalnym i poddaje się, nie podejmując odpowiednich działań. Nigdy nie należy tego robić. O przywrócenie statusu studenta warto walczyć, chociaż samodzielnie może to być trudne. Można jednak liczyć na wsparcie w tym zakresie.

Warto zwrócić się po pomoc doświadczonych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów. O czym niewiele osób wie, taką pomoc można uzyskać nieodpłatnie! Serwis Edu-pomocnik.pl zapewnia studentom bezpłatne poradnictwo w zakresie związanym z przywróceniem na listę studentów i załatwianiem formalności w zakresie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej i wyznaczenia nowego terminu obrony – zobacz tutaj.

Jeżeli skreślono cię z listy studentów z powodu nieoddania pracy dyplomowej w terminie, skontaktuj się z naszym ekspertem, który podpowie co zrobić w tej sytuacji. Porada jest bezpłatna – skontaktuj się

 

Jak zapobiec skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie?

Warto też zapobiegać skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie poprzez odpowiednie wnioski formalne o przedłużenie terminów złożenia samej pracy jak i obrony składane przed ostatecznym terminem. Bezpłatną pomoc w załatwieniu tego typu formalności można również uzyskać w serwisie Edu-pomocnik.pl. Jeżeli zbliża się ostateczny termin złożenia pracy i wiadomo już na pewno, że nie uda się jej napisać w takim terminie, lepiej złożyć wniosek o przesunięcie terminów, niż szukać podejrzanych ofert pomocy w pisaniu prac u osób, które zadeklarują, że napiszą pracę w dzień lub dwa. Uczciwe napisanie pracy w takim terminie jest po prostu niemożliwe i zazwyczaj kończy się nie tylko utratą pieniędzy, ale ze względu na przekroczenie terminów składania odpowiednich wniosków i podań na uczelni lub plagiat pracy może skutkować już wówczas nieodwołalnym skreśleniem z listy studentów. Znacznie bezpieczniej zatem będzie poprosić o bezpłatną pomoc eksperta, który podpowie, jak napisać odpowiednie wnioski i gdzie złożyć je na uczelni, zamiast poszukiwać podejrzanych ofert pomocy w pisaniu prac.

Jeżeli termin złożenia Twojej pracy dyplomowej nieubłaganie zbliża się ku końcowi lub został już przekroczony, poproś o darmową pomoc. Eksperci z naszego działu prawnego podpowiedzą, jakie podjąć działania i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać przedłużenie terminu złożenia pracy. Porada jest nieodpłatna. Skontaktuj się bez zobowiązań – kontakt

 

Czy można wrócić na studia po skreśleniu z listy studentów?

Jak udowodniliśmy w naszym poradniku, po skreśleniu z listy studentów prawie zawsze można wrócić na studia. Wymaga to jednak trochę wysiłku i załatwienia pewnych formalności. Niektóre uczelnie wyznaczają terminy na złożenie odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów, co oznacza, że po ich przekroczeniu nie będzie można już powrócić na studia lub będzie to wymagało załatwienia innych formalności. Nie wszędzie jednak występują takie ograniczenia i są one rzadkie.

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów z powodów dyscyplinarnych. Co prawda i od takiej decyzji można się odwołać, jest to jednak znacznie trudniejsze niż w przypadku relegowania ze studiów z powodu niedopełnienia jakichś formalności (niezłożenia odpowiednich dokumentów lub pracy w terminie). W takich przypadkach również odwołania rzadko są rozpatrywane na korzyść studenta. Na szczęście jednak skreślenia z listy studentów z powodów dyscyplinarnych zdarzają się rzadko. Najczęściej dotyczą one poświadczenia nieprawdy co do autorstwa złożonej pracy dyplomowej (plagiat), dlatego warto być wyczulonym na tę kwestię.

 

Podsumowanie

Warto podkreślić, że skreślenie z listy studentów nie musi oznaczać końca ścieżki edukacyjnej czy zawodowej.  To raczej punkt wyjścia do ponownego podjęcia wysiłku i zaangażowania się w proces nauki. Wielu ludzi sukcesu doświadczyło porażek na drodze edukacyjnej, ale kluczowe było to, jak potrafili się z nich podnieść i wyciągnąć wnioski. Skreślenie z listy może być trudnym doświadczeniem, ale jednocześnie jest szansą na rozwinięcie siły charakteru i umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami. Pamiętajmy, że w większości przypadków skreślenie z listy studentów jest odwracalne i po złożeniu odpowiednich wniosków formalnych można zostać przywróconym w poczet grona studentów uczelni. Bardzo ważne jest zatem, żeby nie popadać w panikę, ale ustalić przyczynę skreślenia, rozwiązać problem i sięgnąć po pomoc. Często bowiem skreślenie z listy studentów jest doświadczeniem na tyle ekstremalnym, że stres paraliżuje do podjęcia jakiegokolwiek działania. Jest to najgorsza ze strategii i nigdy nie należy jej ulegać. Jeżeli w takiej sytuacji nie czujemy się na siłach samodzielnie zawalczyć o przywrócenie na listę studentów, warto sięgnąć po nieodpłatną pomoc ekspertów i wykorzystać ich wiedzę oraz doświadczenie. Takie postępowanie prawie zawsze kończą się na korzyść studenta.

 

Może cię zainteresować:

Darmowa pomoc prawna dla studentów – kontakt

Wnioski do pobrania: