W dzisiejszych czasach pisanie prac z różnych dziedzin nauki stało się nieodłącznym elementem życia studentów. Nie inaczej jest w przypadku przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy muszą nie tylko doskonale opanować praktyczne umiejętności, ale również umieć przedstawić swoje myśli i wnioski na piśmie. Reszta artykułu poniżej.

Pisanie prac z pielęgniarstwa

Kontakt

Pomoc w pisaniu prac z pielęgniarstwa

Oferujemy pomoc w pisaniu prac z pielęgniarstwa. Kompleksowa obsługa: realizujemy zarówno całe prace (wzorce), jak i ich elementy, w tym opracowania teoretyczne, metodologię i badania. Zapewniamy pomoc w organizacji badań i pozyskaniu wyników. Mamy ponad 20 lat doświadczenia. Opracowania tworzą wyłącznie specjaliści z odpowiednim wykształceniem kierunkowym.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo
Pisanie prac pielęgniarstwo
04 sierpnia 2023

Pisanie prac z pielęgniarstwa – jakie badania sprawdzą się najlepiej?

Spis treści

Pisanie prac z pielęgniarstwa – wymagania. 1

Pisanie prac z pielęgniarstwa – co je wyróżnia?. 1

Metodologia badań w pielęgniarstwie. 2

Część badawcza w pracach magisterskich i licencjackich z pielęgniarstwa. 3

 

Pisanie prac z pielęgniarstwa – wymagania

Pisanie prac z pielęgniarstwa jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala studentom na pogłębienie swojej wiedzy, refleksję nad praktyką zawodową oraz rozwój umiejętności badawczych.

Przede wszystkim, proces pisania prac z pielęgniarstwa wymaga dogłębnej analizy różnych aspektów tej dziedziny. Student musi zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na dany temat, przeanalizować dostępne badania naukowe oraz literaturę przedmiotu. To pozwala poszerzyć horyzonty i zrozumieć kontekst, w którym podejmowane są decyzje i podejmuje się praktykę pielęgniarską.

Kolejnym ważnym elementem pisania prac jest umiejętność analizy przypadków oraz refleksji nad praktyką zawodową. Studenci pielęgniarstwa muszą być w stanie przemyśleć i ocenić swoje doświadczenia z codziennej pracy oraz dostosować je do teorii i odkryć naukowych. To pozwala na podnoszenie jakości opieki pielęgniarskiej i doskonalenie umiejętności.

Pisanie prac z pielęgniarstwa to również doskonała okazja do rozwoju umiejętności badawczych. Studenci pielęgniarstwa muszą umieć zbierać i analizować dane, formułować pytania badawcze, projektować badania oraz prezentować uzyskane wyniki. To pozwala na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz samodzielnego podejmowania decyzji.

W kontekście pisania prac z pielęgniarstwa, ważne jest również posiadanie umiejętności komunikacji pisemnej. Oprócz wiedzy merytorycznej, studenci muszą wprowadzić swoje myśli w logiczną i klarowną strukturę, posługując się poprawną gramatyką i stylistyką. Dobrze napisana praca z pielęgniarstwa jest nie tylko przejrzysta i zrozumiała, ale również profesjonalna i wiarygodna.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy? Skontaktuj się z nami. Specjaliści z 20-letnim doświadczeniem pomogą w każdym temacie – kontakt

 

Pisanie prac z pielęgniarstwa – co je wyróżnia?

Prace licencjackie i magisterskie z pielęgniarstwa posiadają swoją własną specyfikę. Prace pisane przez studenta muszą cechować się rzetelnością i poprawnością. Stosowana w nich literatura powinna należeć do najnowszych, ponieważ na przestrzeni lat często zmieniają się wytyczne dotyczące zasad opieki i pielęgnacji nad pacjentem. Student powinien zatem cechować się dużą wiedzą i znajomością aktualnych zasad i wytycznych na temat opieki nad pacjentem. Oznacza to, że pisanie prac z pielęgniarstwa powinno opierać się wyłącznie na aktualnej wiedzy, a co za tym idzie, student rozpoczynający swoją pracę magisterską lub licencjacką powinien skupić się głównie na aktualnej literaturze, aby jego praca była poprawnie napisania, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi opieki i pielęgnacji.

Większość prac badawczych z pielęgniarstwa opiera się na studium przypadku. Student opisuje wówczas znany mu przypadek pacjenta, leczącego się na określone schorzenie. Studium indywidualnego przypadku jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ pozwala na uniknięcie plagiatu, gdyż nie ma możliwości powtórzenia tego samego przypadku. Wielu studentów obawia się, że ich praca zostanie oceniona jako plagiat. Można zatem założyć, że decydując się na studium indywidualnego przypadku, takie ryzyko się zmniejsza.

Pisanie prac z pielęgniarstwa musi opierać się na rzetelnej i aktualnej wiedzy, często także medycznej. Musi być zatem konkretne i dość zwięzłe. Bardzo ważna jest część badawcza, gdzie najczęściej prezentowany jest analizowany przypadek.

 

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Według T. Kotarbińskiego pojęcie metodologii to inaczej nazwa nauki o zasadach tworzenia układów rozumowań. Natomiast inni badacze uważają metodologię za teorię czynności, która polega na tworzeniu nauki.

Większość studentów bardzo obawia się rozdziału metodologicznego, który jest jednak bardzo ważnym składnikiem podczas pisania prac z pielęgniarstwa. Część studentów nie czuje się dobrze przygotowana z zakresu metodologii i uważa, że nie jest gotowa napisać taki rozdział.

Przygotowując rozdział metodologiczny w pracy z pielęgniarstwa należy w nim uwzględnić następujące elementy:

 • problematyka badawcza,

 • przedmiot badań,

 • podmiot badań,

 • cel badań,

 • problemy badawcze,

 • metody, techniki i narzędzia badawcze.

Więcej na temat tych elementów przeczytasz tutaj.

Rozdział metodologiczny w pracy z pielęgniarstwa należy rozpocząć od zastanowienia się nad wyborem metod i technik badawczych, które będą stosowane w badaniach własnych. Wybór metody będzie bowiem determinował pozostałe elementy metodologii wskazane powyżej.

Wybór metod i technik badawczych w pracach z pielęgniarstwa jest bardzo ważny i należy go dobrze przemyśleć już na etapie metodologii. Studenci mogą wybrać z wielu dostępnych metod i technik badawczych (przegląd metod jest w dalszej części artykułu). Istotne jest jednak, aby mieli oni możliwość i dostęp do materiałów źródłowych niezbędnych do przeprowadzenia badań, w tym do dokumentacji pacjentów lub odpowiedniej próby respondentów (w przypadku badań sondażowych). Decydując się na określoną metodę i technikę badawczą, należy pamiętać, że:

 • warto wybierać tematy prac, które będą wiązać się z przyszłością zawodową studenta;

 • istotne jest, aby literatura na dany temat była aktualna i łatwo dostępna dla studenta;

 • ważne jest, aby przed wyborem metody i techniki badań wiedzieć, gdzie przeprowadzi się badania;

 • należy znać bariery, jakie pojawić się mogą podczas prowadzenia badań.

Część metodologiczna jest dla wielu studentów bardzo trudna. Wielu z nich obawia się, że nie poradzi sobie z napisaniem rozdziału metodologicznego. Czasami promotor jest bardzo wymagający i oczekuje, że napisany rozdział metodologiczny będzie na bardzo wysokim poziomie, co powoduje stres u studentów pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to taki kierunek studiów, który kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, natomiast pisanie prac naukowych jest spychane na dalszy plan.  Stąd też częste problemy w stworzeniu choćby rozdziału metodologicznego, wynikające z nieznajomości podstawowych pojęć z metodyki naukowej. Warto wówczas zgłosić się do profesjonalnej firmy, która udzieli wskazówek, jak napisać rozdział metodologiczny z pielęgniarstwa. Jedną z takich firm jest Edu-pomocnik.pl.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu metodologii w pracy z pielęgniarstwa? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji – skontaktuj się

 

Część badawcza w pracach magisterskich i licencjackich z pielęgniarstwa

Cześć badawcza w pracach z pielęgniarstwa sprowadza się do prezentacji wyników lub opisu indywidualnego przypadku wraz z przedstawieniem dyskusji. Wyróżnia się tutaj następujące metody badań:

 • metoda biograficzna, czyli metoda monografii i metoda indywidualnych przypadków (studium przypadku),

 • metodę obserwacji, gdzie technikami są techniki obserwacji standaryzowanej i techniki obserwacji niestandaryzowanej;

 • metodę szacowania;

 • analizę dokumentów;

 • metodę sondażu diagnostycznego, gdzie najczęściej stosuje się technikę ankiety i wywiadu;

 • metoda dialogowa polegającą na rozmowie.

W badaniach z zakresu pielęgniarstwa stosuje się najczęściej studium indywidualnych przypadków, gdzie opisany zostaje proces chorobowy pacjenta, jego historia i sposoby leczenia, a także działania pielęgniarskie, które w znacznym stopniu wpływają na proces zdrowienia pacjenta. Równie popularną i często wybieraną metodą badawczą jest sondaż diagnostyczny, który przeprowadza się wśród pielęgniarek (np. oceniając poziom ich wiedzy na dany temat) lub wśród pacjentów, którzy np. mają za zadanie ocenić pracę pielęgniarek na danym oddziale.

Zgromadzone dane powinno się dokładnie przeanalizować. Pisanie prac z pielęgniarstwa polega bowiem na przedstawieniu promotorowi, że przypadek pacjenta lub uzyskane w inny sposób wyniki badań są studentowi znane.

Tam, gdzie to możliwe należy zadbać o odpowiednią oprawę graficzną przeprowadzonych badań. W przypadku badań sondażowych w pracy można zaprezentować tabele i/lub wykresy. Pamiętajmy o tym, aby nie dublować informacji. Jeśli chcemy stosować wykresy i tabele na jednej z tych form graficznych warto przedstawić ujęcie procentowe a na drugiej – ilościowe (na przykład w tabeli można przedstawić liczbę odpowiedzi, a na wykresie ich układ procentowy).

Jeśli chodzi o studium przypadku pacjenta należy dokładnie opisać proces opieki pielęgniarskiej, dobrze też załączyć odpowiednią dokumentację i wyniki badań. Zawsze należy pamiętać o ochronie danych osobowych pacjenta i nie ujawniać jego tożsamości.

Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji badań i opracowaniu wyników z pielęgniarstwa, zapewniamy kompleksową pomoc. Skontaktuj się bez zobowiązań – kontakt

 

Podsumowanie

Podsumowując, pisanie prac z pielęgniarstwa jest nieodzownym elementem nauki przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Opiera się na dogłębnym zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, refleksji nad praktyką zawodową oraz rozwoju umiejętności badawczych. Poprzez pisanie prac, studenci mają szansę pogłębiać swoją wiedzę, dzielić się wnioskami i przyczyniać się do rozwoju pielęgniarstwa jako profesji.

Pisanie prac z pielęgniarstwa ma nie tylko charakter akademicki, ale również praktyczny. Prace te mogą przyczynić się do doskonalenia praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia standardów opieki zdrowotnej oraz prowadzenia własnych badań naukowych. Dzięki temu, pisanie prac z pielęgniarstwa jest niezbędnym narzędziem, które umożliwia rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie.
 

------------------------------

Jeśli napisanie pracy z pielęgniarstwa stanowi dla ciebie zbyt duże wyzwanie i potrzebujesz pomocy, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Zapewniamy konkurencyjne ceny i krótkie terminy. Wszystkie prace są objęte gwarancją antyplagiatową. Nie pobieramy zaliczek.

Skontaktuj się bez zobowiązań – kontakt

------------------------------

 

Autorka artykułu:

Redaktor Natalia, stopień naukowy: magister, 12 lat doświadczenia w pisaniu prac z pielęgniarstwa

 

Może cię zainteresować: