Niniejszy poradnik poświęcamy szczególnym rodzajom prac inżynierskich, które są realizowane w formie projektu. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, czym różni się projekt inżynierski od zwykłej pracy inżynierskiej oraz opisać najczęściej występujące rodzaje projektów. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Pisanie projektów inżynierskich bez plagiatu

Kontakt

Pisanie projektów inżynierskich

Oferujemy pomoc w pisaniu projektów inżynierskich, zarówno osobom indywidualnym jak i grupom projektowym. Nasi redaktorzy mają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w zakresie tworzenia takich projektów. Jeśli masz problem ze swoim projektem, skontaktuj się z nami bez zobowiązań:

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo
Praca inżynierska jako projekt - projekt inżynierski
22 czerwca 2023

Pisanie projektów inżynierskich – praca inżynierska jako projekt. Zobacz, jak napisać projekt inżynierski

 

Spis treści

Pisanie projektów inżynierskich. Po co jest projekt inżynierski?

Projekt inżynierski – na czym polega?

Czym różni się projekt inżynierski od zwykłej pracy inżynierskiej?

Z czego składa się projekt inżynierski?

Jak zacząć pisać projekt inżynierski?

Etapy pisania projektu inżynierskiego

Ile trwa napisanie projektu inżynierskiego?

Rodzaje projektów inżynierskich

Pisanie projektów inżynierskich - indywidualnie czy w grupie?

 

Pisanie projektów inżynierskich. Po co jest projekt inżynierski?

Studenci, którzy stykają się z tą dość nietypową formą pracy dyplomowej, mogą zadawać sobie pytanie, po co jest projekt inżynierski? Wiele osób na kierunkach technicznych doskonale radzi sobie z realizacją zadań, których efektem jest powstanie określonego wytworu, produktu lub wykonanie obliczeń, natomiast jako umysły ścisłe osoby takie mogą mieć pewne trudności z opracowaniem części opisowej i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji projektu. Po co zatem pisać pracę inżynierską w postaci projektu? Chodzi o przygotowanie inżyniera do jego przyszłej pracy zawodowej, która w dużej mierze może polegać na rozwoju procesów wytwarzania lub zarządzania w przedsiębiorstwie oraz organizacji pracy osób obsługujących te procesy. To z kolei wymaga umiejętności tworzenia dokumentacji projektowej. Większość współczesnych organizacji działa w oparciu o zarządzanie projektowe (nawet jeśli obok tego wykorzystuje inne metody zarządcze, od zarządzania projektami nie da się jednak współcześnie odejść). Inżynier musi zatem poznać metodykę projektową, gdyż bez tego będzie mieć poważny problem ze znalezieniem się w środowisku zawodowym. Temu właśnie służy projekt inżynierski.

 

Projekt inżynierski – na czym polega?

Pisanie projektów inżynierskich na kierunkach technicznych staje się coraz bardziej popularne. Ze względu na to, że prace inżynierskie mają najczęściej charakter analityczno-projektowy, na niektórych uczelniach noszą one nazwę projektu inżynierskiego. Jest to nawiązanie do obecnie metodyki projektowej, która ma zastosowanie w pisaniu prac dyplomowych, stąd wykorzystanie takiego określenia w nazewnictwie.

Projekt inżynierski polega na zrealizowaniu określonego w temacie pracy zadania i przedstawienie go za pomocą odpowiedniej dokumentacji merytorycznej. Jego celem jest więc nabycie określonych umiejętności zawodowych.

 

Czym różni się projekt inżynierski od zwykłej pracy inżynierskiej?

Projekt inżynierski może mieć nieco inną strukturę niż klasyczna praca inżynierska, jednak nie musi tak być. Praca inżynierska jako projekt musi zawierać aspekty badawcze opracowane na podstawie zdobytej podczas studiów wiedzy i bazujące na jej rozszerzeniu elementy praktyczne lub techniczno-użytkowe opracowane dzięki wykorzystaniu metod i technik badawczych, algorytmów, oprogramowania lub innych zasobów służących do rozwiązania stawianego problemu.

W przypadku niektórych uczelni projekty inżynierskie mają nieco odmienną strukturę niż klasyczne prace inżynierskie. Najczęściej składają się one z następujących elementów (tutaj mamy przykład z AGH):

 • Wstęp – w zasadzie nie odbiega on od takiego, jaki możemy spotkać w klasycznych pracach inżynierskich. Należy w nim zatem zawrzeć uzasadnienie wyboru tematu (a więc własne motywy podjęcia się tego właśnie tematu), krótki opis zawartości pracy, jej cel i wykorzystane metody badań.

 • Część 1: analityczno-projektowa – składa się z krótkiego przeglądu literatury przedmiotu, wskazania metod technik i narzędzi badawczych oraz zawiera szczegółowy opis projektu. Mogą się w niej znaleźć również obliczenia, metodyka projektowa (w tym wskazanie kamieni milowych) oraz opis przebiegu prac nad projektem.

 • Część 2 – prezentacja wyników badań – badania w pracach inżynierskich mają zazwyczaj charakter praktyczny i służą rozwiązaniu określonego problemu. W tej części pracy należy zaprezentować rezultaty badań. Mogą one mieć charakter użytkowy lub poznawczy. Należy dokonać oceny uzyskanego rozwiązania, wskazać jego atuty lub ograniczenia (nie wstydźmy się ich, lepiej wskazać je bezpośrednio w pracy niż narazić się na krytykę recenzenta lub członków komisji podczas obrony). Przydatna pod tym względem może okazać się analiza SWOT. Warto w tej części również zawrzeć wnioski, jakie płyną z badania.

 • Zakończenie – podobnie jak w każdej pracy inżynierskiej powinno zawierać podsumowanie i wnioski z całej pracy (a nie tylko z przeprowadzonych badań).  Można też wskazać zakres praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych podczas badań.

Pisanie projektów inżynierskich nie odbiega zatem znacząco od zwykłych prac tego typu. Jedynie struktura może przyjąć nieco inną formę.

 

Z czego składa się projekt inżynierski?

Chociaż ogólna struktura projektu inżynierskiego zasadniczo nie powinna odbiegać od tej wskazanej w powyższym punkcie, należy jeszcze wskazać elementy szczegółowe, które powinien on uwzględniać.

W projekcie inżynierskim powinny zostać określone metody jego realizacji oraz metodyka przeprowadzonych badań jak również prezentacja otrzymanych wyników. Można zatem przyjąć, że w projekcie należy ująć następujące elementy:

 • określenie problemu inżynierskiego (jest to odpowiednik problemu badawczego pracy)

 • sformułowanie celu projektu inżynierskiego

 • opis zakresu projektu

 • wskazanie etapów (tzw. kamieni milowych – według nazewnictwa metodyki projektowej) oraz odpowiadających im zadań

 • wprowadzenie teoretyczne do tematyki związanej z tematem projektu (odpowiada ono części teoretycznej pracy inżynierskiej)

 • wskazanie rozwiązań technicznych, ekonomicznych lub zarządczych, jakich wymaga realizacja projektu

 • prezentacja wyników badań lub efektów zrealizowania projektu inżynierskiego

 • wskazanie wartości dodanej, jaką otrzymano dzięki projektowi inżynierskiemu, ukazanie możliwych usprawnień, modyfikacji lub innych rozwiązań problemu inżynierskiego

 • wnioski końcowe

 • podsumowanie

Powyższe elementy powinny zostać wbudowane w strukturę projektu inżynierskiego ukazaną w poprzednim punkcie.

Jeśli zachowanie wszystkich powyższych wymagań wydaje Ci się trudne, a pisanie projektów dyplomowych wykracza poza Twoje możliwości, możesz skorzystać z naszej pomocy w pisaniu projektów inżynierskich. Mamy bogate doświadczenie w tym zakresie – skontaktuj się bez zobowiązań

 

Jak zacząć pisać projekt inżynierski?

Projekt inżynierski, podobnie jak każdą inną pracę dyplomową, należy zacząć od sprecyzowania tematu. Temat należy określić dokładnie, gdyż z reguły od razu wskazuje on na wykorzystanie określonych metod lub procedur badawczych, służących realizacji projektu.

Jeśli nie masz pomysłu na temat projektu inżynierskiego, możesz skorzystać z naszej bezpłatnej bazy tematów prac dyplomowych – pobierz bazę za darmo

Decydując się na wybór tematu należy uwzględnić zadania, które trzeba będzie wykonać, aby projekt inżynierski mógł powstać. W tym miejscu warto odnieść się do swoich możliwości i mierzyć siły na zamiary. Jeśli powiem okaże się, że pewne zadania nas przerosną, na tym etapie temat można jeszcze zmodyfikować lub zmienić całkowicie tak, aby podołać realizacji projektu inżynierskiego. Należy uwzględnić zasoby sprzętowe, materiałowe, finansowe i czasowe, których wymagają zadania.

Następnie należy ustalić etapy projektu (są to tzw. kamienie milowe) oraz przyporządkować im odpowiednie zadania. Warto też ustalić harmonogram realizacji etapów i zadań. Projekt inżynierski ze względu na swoją pracochłonność wymaga bowiem systematycznej pracy.

 

Etapy pisania projektu inżynierskiego

Już na samym początku dobrze jest wyznaczyć sobie etapy pisania projektu inżynierskiego. Podręczniki do metodologii pisania projektów dyplomowych mogą wskazywać mniej lub więcej etapów, warto jednak wyznaczyć sobie kilka naprawdę istotnych i przypisać im potem określone zadania. Podstawowe etapy pisania projektu inżynierskiego to:

 • sformułowanie tematu projektu inżynierskiego

 • weryfikacja własnych możliwości i zasobów niezbędnych do realizacji projektu

 • określenie celu projektu

 • wyznaczenie zakresu projektu (plan pracy i badań)

 • wskazanie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów i zadań

 • pisanie projektu inżynierskiego według przyjętego harmonogramu

Warto następnie trzymać się ustalonego harmonogramu, gdyż pisanie projektu inżynierskiego jest przedsięwzięciem bardzo czasochłonnym i jeżeli dopadnie nas prokrastynacja możemy nie zdążyć w terminie.

Harmonogramowanie jest niezwykle ważne. Projekt inżynierski wymaga dużych nakładów pracy i mnóstwa czasu, łatło zatem przekroczyć terminy i nie zdążyć napisać go na czas. Niektórzy promotorzy wręcz wymagają rozpisania harmonogramu realizacji projektu inżynierskiego. Można to zrobić np. w postaci wykresu Gantta.  Jest to polecana metoda, gdyż pozwala ona na uświadomienie sobie skali zadań do realizacji i ich czasochłonności, dzięki czemu możemy lepiej zarządzać czasem.

 

Ile trwa napisanie projektu inżynierskiego?

Czas pisania projektu inżynierskiego to sprawa indywidualna i zależy zarówno od rodzaju projektu, jego wytworu końcowego, zastosowanych metod i procedur badawczych oraz umiejętności pisarskich studenta. Przyszli inżynierowie to często umysły ścisłe i nie każdy z nich równie dobrze radzi sobie z przelewaniem myśli na papier. Niektórzy natomiast przeciwnie, w ogóle nie mają problemu z analizą literatury naukowej i opisaniem efektów swojej pracy w projekcie.

Czy da się zatem określić, ile trwa napisanie projektu inżynierskiego? Ciekawe badania w tym zakresie prowadziła Politechnika Śląska. Na podstawie obserwacji ankiet wśród studentów wyliczono, że napisanie projektu inżynierskiego średnio trwa 350 godzin. Nie jest to jednak całkowita liczba godzin wymagana do tego, aby podejść do obrony. Z racji tego, że studenci Politechniki Śląskiej muszą przygotować również prezentację projektu, należy dodatkowo uwzględnić czas na jej wykonanie. W tym wypadku wyliczono, że wymaga to 55 godzin.

Tak więc łączny czas niezbędny do napisania ostatecznej wersji projektu inżynierskiego wraz z wymaganą prezentacją to 405 godzin. Jeśli przeliczymy to na dni robocze, zakładając, że w pracy spędzamy 8 godzin, oznacza to, że napisanie go zajmie 50,6 dni pracy (ośmiogodzinny system pracy). Przyjmując, że pracujemy od poniedziałku do piątku (czyli 5 dni w tygodniu) daje to 10 tygodni, a więc 2,5 miesiąca. To wszystko przy praktycznie niemożliwym założeniu, że będziemy w stanie poświęcić 8 godzin dziennie na pracę nad projektem. Takie przedsięwzięcie można zrealizować na przykład w czasie wakacji studenckich, o ile się nie pracuje. Przeciętny student najczęściej jednak łączy studia z pracą. Przy założeniu, że na pisanie projektu inżynierskiego poświęci 4 godziny dziennie – zajmie mu to już 5 miesięcy (jeśli zajmie się projektem 5 razy w tygodniu po 4 godziny). Jak widać – pisanie projektów inżynierskich trwa bardzo długo.

Są to oczywiście dane szacunkowe, jednakże obliczone na podstawie przeprowadzonych badań. Warto zatem odpowiednio wcześnie zaplanować sobie etapy projektu inżynierskiego. Politechnika Śląska jest dość wymagającą uczelnią, projekty inżynierskie realizowane na jej potrzeby mogą być za tym nieco bardziej pracochłonne niż w przypadku wyższych szkół zawodowych, tym niemniej czas pisania pracy nie będzie znacząco odbiegał od powyższych danych.

Wykwalifikowany redaktor, wyspecjalizowany w tworzeniu wzorców prac i projektów inżynierskich w swojej dziedzinie nie będzie potrzebował aż tyle czasu, jednak również nie zrobi tego w przeciągu kilku dni. Pamiętajmy o tym, odkładając pisanie projektu inżynierskiego na później i zakładając, że jeśli nie zdążymy, to w ostatniej chwili sięgniemy po pomoc. Podczas sesji i okresu obron prac dyplomowych wszystkie renomowane serwisy mają mocno obłożone terminy i może być problem ze znalezieniem odpowiedniego fachowca. Natomiast powierzanie napisania projektu inżynierskiego przypadkowej osobie jest bardzo złym pomysłem, gdyż zazwyczaj kończy się urwaniem kontaktu po napisaniu części teoretycznej (zawierającej mnóstwo błędów), jeśli w ogóle jakakolwiek praca trafi do klienta. Tak więc dobrze planujmy i nie zostawiajmy niczego na ostatnią chwilę.

Jeśli problemy z czasem uniemożliwiają Ci napisanie projektu inżynierskiego na czas, możesz skorzystać z naszej pomocy – skontaktuj się bez zobowiązań

 

Rodzaje projektów inżynierskich

Projekty inżynierskie mogą być bardzo zróżnicowane, a co się z tym wiąże, występuje wiele kryteriów ich klasyfikacji. Ze względu na czas, jaki obejmuje projekt inżynierski, można wyróżnić trzy podstawowe kategorie:

 • Projekty diagnostyczne – mają zastosowanie bardzo często w odniesieniu do przedsiębiorstw, gdyż dokonuje się w nich analizy i oceny przyczyn procesów zachodzących w firmie lub organizacji; mogą one też występować w wielu innych dziedzinach jednak są niezwykle popularne na kierunkach związanych z ekonomią, transportem lub logistyką

 • Projekty identyfikacyjne – opisują stan zachodzących procesów lub stan badanego obiektu, celem takiego projektu może być zaproponowanie usprawnień procesów; są również popularne na kierunkach związanych z ekonomią, transportem i logistyką, jednak nie są zarezerwowane wyłącznie dla tych dziedzin

 • Projekty prognostyczne – ich celem jest przewidywanie zdarzeń; mogą mieć zastosowanie w przypadku bardzo wielu kierunków studiów, szczególnie często występują jednak na kierunkach związanych z dziedzinami takimi jak statystyka, ekonometria, finanse, inwestycje itp.

Inny podział projektów inżynierskich opiera się na kryterium rodzajowym. Można zatem wyróżnić:

 • Projekty techniczne – to zapewne najbardziej popularny rodzaj projektów inżynierskich; projekty tego typu dotyczą zagadnień związanych z produkcją, wdrażaniem lub optymalizacją systemów informatycznych, projektowania wyposażenia przedsiębiorstw (na przykład projekty maszyn lub urządzeń) itp.

 • Projekty badawcze – projekty tego typu opierają się na rozmaitych badaniach naukowych o charakterze doświadczalnym, rozwojowym lub innym; są popularne na kierunkach związanych z zarządzaniem, w tym zarządzaniem zasobami ludzkimi lub zarządzaniem jakością; nie jest to jednak jedyna domena ich występowania – wszędzie tam, gdzie prowadzi się badania mogą występować projekty badawcze

 • Projekty systemów zarządzania – skoro już mowa o zarządzaniu, nie można nie wspomnieć o projektach systemów zarządzania. Są one niezwykle popularne na kierunkach studiów związanych z tą dziedziną. Projekty tego rodzaju można podzielić na dwie główne kategorie:

  • Projekty ekonomiczne, które wiążą się z ekonomicznymi aspektami zarządzania organizacją, a więc kosztami, marketingiem, zasobami ludzkimi, strategią itp.

  • Projekty organizacyjne – te z kolei koncentrują się na strukturze organizacyjnej oraz relacjach między organizacją i jej otoczeniem, mogą dotyczyć również przepływu informacji, współpracy gospodarczej czy zarządzania procesami

 • Projekty przemysłowe – ich celem jest przede wszystkim wdrażanie zintegrowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w różnych procesach zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłowych (mogą to być procesy logistyczne, produkcji, zaopatrzenia, kontrolingu marketingu lub inne)

 • Projekty związane z działalnością sfery publicznej – jest to nieco rzadziej występujący rodzaj projektów inżynierskich, jednak na niektórych kierunkach studiów mogą się one pojawić. Swoim charakterem przypominają one nieco projekty systemów zarządzania, ale dotyczą one zmian organizacyjnych i usprawnienia działania nie przedsiębiorstw, lecz sektora publicznego. Swoim zakresem mogą obejmować modernizację infrastruktury, wydatkowania środków publicznych, a nawet organizację przedsięwzięć kulturalnych

 • Projekty wojskowe (militarne) – występują przede wszystkim na uczelniach o charakterze wojskowym (np. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie), ale ze względu na przedmiot badań, mogą pojawić się również na kierunkach cywilnych. Projekty wojskowe odnoszą się bowiem do zagadnień związanych z wojskiem, policją, obronnością państwa, obroną terytorialną itp.

 • Projekty legislacyjne – to niewątpliwie najrzadziej występujący rodzaj projektów w przypadku prac inżynierskich. Dotyczą one propozycji zmian aktów prawnych, czyli wprowadzenia pewnych usprawnień na poziomie ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego. W przypadku prac inżynierskich projekty tego rodzaju mogą wystąpić przykładowo na kierunkach związanych z zarządzaniem lub ekonomią i dotyczyć np. wprowadzenia optymalizacji prawnych dla przedsiębiorców. Projekty legislacyjne są natomiast popularne na studiach prawniczych (te z kolei nie występują w postaci studiów inżynierskich, stąd niewielka popularność tych projektów w przypadku prac inżynierskich)

Pisanie projektów inżynierskich wiąże się zatem z koniecznością wyboru ich odpowiedniej formy i badań. Więcej o tym, jakie badania powinien zawierać projekt inżynierski przeczytasz tutaj.

 

Pisanie projektów inżynierskich – indywidualnie czy w grupie?

Niektóre uczelnie, szczególnie wyższe szkoły zawodowe, ale nie tylko, pozwalają swoim studentom na pisanie projektów inżynierskich w grupach. To rozwiązanie ma zarówno zalety jak i pewne wady.

Wśród zalet niewątpliwie można wskazać możliwość podzielenia się pracami nad projektem, dzięki czemu każdy z jego uczestników będzie musiał poświęcić zdecydowanie mniej czasu na przygotowanie projektu inżynierskiego. Biorąc pod uwagę, że studenci często łączą pracę ze studiami, jest to duże udogodnienie.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest zwiększenie zasobów. Pisanie projektów inżynierskich wymaga bowiem zasobów sprzętowych, materiałowych, finansowych, czasowych i przede wszystkim ludzkich. To przecież człowiek tworzy projekt. Współdzielenie zasobów odgrywa tu rolę kluczową. Praca w grupie wymaga mniejszego zaangażowania zasobów, którymi dysponują poszczególni członkowie grupy, tak więc przy mniejszym wkładzie jednostkowym uzyskuje się o wiele lepszy efekt – zachodzi tu synergia.

Niestety pisanie projektów inżynierskich w grupie jest też obarczone pewnymi wadami. Najczęściej występującym problemem są kwestie komunikacyjne. Czasem trudno jest ustalić, kto ma wykonać poszczególne zadania i w jakim terminie ma się z tego wywiązać. Na tym tle mogą się pojawiać konflikty.

Ponadto nie wszyscy członkowie grupy mogą być równie zaangażowani w projekt. Jest to kolejne zarzewie sytuacji konfliktowej. Osoby bardzo zaangażowane, którym zależy na dobrych wynikach, mogą mieć pretensje do członków grupy, którzy chcą jedynie zaliczyć kolejny etap studiów, zaś ocena nie jest dla nich ważna.

Jeszcze innym problemem, który może wystąpić w przypadku pracy grupowej nad projektem inżynierskim jest brak odpowiedniej wiedzy i kompetencji uczestników grupy. Może to dotyczyć jednostek lub całej grupy. Jest to problem o tyle poważny, że zachodzi tu efekt synergii negatywnej. Pracując ze studentami wielokrotnie widzieliśmy efekty pracy takich niekompetentnych grup. O pojedynczy student popełniłby w pracy może kilka błędów, to w przypadku projektu grupowego, liczba błędów i niespójności komasowała się do tego stopnia, że cały efekt pracy grupy należało wyrzucić i zacząć pracę od podstaw.

Pisanie projektów inżynierskich w grupach może zatem mieć sporo zalet, o ile mamy do czynienia z dobrą komunikacją członków grupy i podobnym poziomem kompetencji (najlepiej jak najwyższych) oraz zaangażowania. Czasem jednak skala problemów, jakie mogą potencjalnie wystąpić przy takim rozwiązaniu, przekracza potencjalne korzyści. Pisanie projektów inżynierskich w grupach nie jest rozwiązaniem w przypadku indywidualistów, osób którym bardzo zależy na dobrych wynikach, ale też osób konfliktowych i o niskich kompetencjach w dziedzinie realizowanego projektu. Wówczas całe przedsięwzięcie może zakończyć się niepowodzeniem.

Jeśli masz problem z napisaniem projektu inżynierskiego, niezależnie, czy jako osoba indywidualna, czy członek grupy piszącej wspólny projekt, chętnie pomożemy. Realizujemy zarówno projekty indywidualne jak i grupowe – skontaktuj się bez zobowiązań

 

Bibliografia

Wolszczak P., Projekt inżynierski. Workbook, Politechnika Lubelska, Lublin 2021,

Obolewicz J., Metody i techniki pracy współczesnego inżyniera Politechnika Białostocka, Modern Engineering nr 1, 2016

Szymonik A., Metodyka pisania prac dyplomowych, Politechnika Łódzka, Łódź 2013

Projekt inżynierski, Politechnika Śląska, https://usosweb.polsl.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=ZIPM%3ESI7PRINZ17O

 

Autor tekstu:

Redaktor Piotr, mgr inż. logistyk, doktorant UMK w Toruniu, bogate doświadczenie w projektach inżynierskich

 

Może Cię zainteresować:

Pomoc w pisaniu prac inżynierskich

Pisanie prac